Det nye lovgrunnlaget åpner for at en kommune med samtykke fra departementet kan innføre gebyrbasert lavutslippssone i et fastsatt område for å begrense miljøulemper fra vegtrafikken.

Euro VI-lastebiler unntatt

I forslaget til sentral forskrift er det satt visse unntak fra gebyrplikten, dette gjelder:

  • Tyngre kjøretøy med godkjent Euro VI-teknologi
  • Personbil klassifisert som diesel ladbar hybrid bil og som har elektrisk rekkevidde uten bruk av forbrenningsmotor på minimum 40 km
  • Bil godkjent som utrykningskjøretøy og andre biler i politiets eller forsvarets tjeneste
  • Spesialinnredet bil for egentransport av funksjonshemmet
  • Bil der fører eller passasjer har parkeringsbevis for forflytningshemmede
  • Bil med kjennemerke med gule tegn på blå bunn
  • Bil med montert synlig innretning og som er under oppdrag med brøyting, salting eller strøing

Kan rense luften på sterkt forurensede dager

At lastebiler med Euro VI-teknologi er unntatt fra forslaget, kommer ikke som noen overraskelse. Undersøkelse fra blant annet TØI viser at moderne lastebiler bare slipper ut en tredjedel av partikkel- og NO-nivåene sammenlignet med splitter nye dieselpersonbiler. Takket være avanserte rensesystemer er lokalt utslipp redusert til et minimum, og er således helt trygge å kjøre med i bykjerner, selv på de mest forurensende dagene. Systemene er faktisk så gode at eksosen som kommer ut av lastebilene på tungt forurensede dager, kan være renere enn luften som går inn i motoren.

Kommer i tillegg til eksisterende virkemidler

Gebyrbaserte lavutslippssoner kommer i tillegg til verktøyene som kommunene allerede har til rådighet. Disse omfatter køprising, forhøyede bompenger på dager med høy luftforurensning, miljøfartsgrense, tidsdifferensierte bompenger, piggdekkgebyr, forbudsbaserte lavutslippssoner og andre midlertidig trafikkregulerende tiltak ved fare for overskridelser av grenseverdiene.

Les også: Krever endringer i bompengepolitikken