I de europeiske reglene knyttet til kjøre- og hviletid for vegtransport finnes et eget punkt som gir myndigheter anledning til å innføre fritak fra reglementet i opptil 30 dager i nødstilfelle. Norges Lastebileier-Forbund (NLF) anbefalte nylig Vegvesenet å vurdere et slikt fritak.

- I køer som gjerne varer i opptil flere timer er det vanskelig å utføre oppdragene innenfor rammer satt av kjøre- og hviletidsbestemmelsene og arbeidstidsbestemmelsene, uttalte administrerende direktør Geir A. Mo.

Store trafikkproblemer er ikke ekstraordinært nok

Vegdirektoratet kan gi unntak fra kjøre- og hviletidsreglene for transporter som utføres under ekstraordinære omstendigheter. Men myndighetene er ikke enig i at togstreiken dekkes av EU-lovhjemmelen, og gir derfor avslag på forslaget om dispensasjon. Dette begrunner Vegdirektoratet slik:

"Vegdirektoratet har forståelse for at lokførerstreiken skaper betraktelige utfordringer for transportnæringen, men kan ikke se at streiken har et slikt ekstraordinært preg som bestemmelsen krever. Streiken har vært varslet, og det varsles også før nye lokførere tas ut i streik. Streik er dessuten en konflikt som inntrer fra tid til annen, om enn i varierende omfang. Det er ikke tilstrekkelig grunnlag for dispensasjon at kjøringen og/eller planleggingen av kjøringen forvanskes eller blir mer utfordrende, da dette er en utfordring som bør søkes løst på andre måter, for eksempel gjennom oppsettet av arbeids- og skiftordningen."

Mer enn halvparten opplever forsinkelser

I en undersøkelse utført blant lastebileiere på det sentrale østlandsområdet fremgår det at 57,7 prosent opplever forsinkelser knyttet til togstreiken. Av de som opplever forsinkelser forteller 73,2 prosent at disse utgjør 1-2 timer eller mer, og hele 68,3 prosent oppgir at problemene har svekket bedriftens lønnsomhet.