De foreløpige tallene for klimagassutslipp i 2015 som nettopp ble  publisert av SSB, viser at utslippene fra norske områder totalt var 53,9 millioner tonn CO2-ekvivalenter. Dette gir en økning på 1,5 prosent sammenlignet med 2014.

Olje- og gassutvinning og industri økte mest

Etter en mangeårig trend med reduksjon i utslipp av klimagasser, økte utslippene i 2015 med i underkant av 0,8 millioner tonn  CO2-ekvivalenter sammenlignet med 2014. Det er hovedsakelig oppgang i karbondioksidutslipp fra olje- og gassutvinning og industri som er grunnen til økningen, skriver SSB i en pressemelding.

Klimagassutslippene fra olje- og gassutvinning var 15 millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2015, en økning på mer enn 0,3 millioner tonn, eller 2,3 prosent siden året før. Økningen skyldes i stor grad økt bruk av naturgass offshore. Utslipp fra olje- og gassutvinning utgjør 28 prosent av de totale klimagassutslippene, og er dermed fortsatt den viktigste bidragsyteren til utslipp fra norsk territorium.

Økning også i vegtrafikken

Økt salg av drivstoff førte til at utslipp fra veitrafikk økte med om lag én prosent sammenlignet med 2014. Stadig flyttes personbiltrafikken fra bensindrevne til dieseldrevne biler, noe som resulterer i at utslippene øker for dieselbiler og synker for bensinbiler.

Ved å bruke syntetisk biodiesel, kan CO2-utslippet fra vegtransporten reduseres betraktelig. Foto: Stein Inge Stølen Ved å bruke syntetisk biodiesel, kan CO2-utslippet fra vegtransporten reduseres betraktelig. Foto: Stein Inge Stølen

Ønsker å innføre CO2-fond

NLF og NHO står i bresjen for å opprette et CO2-fond for å få ned klimagassutslippet fra transportsektoren så raskt som mulig. 

- Etablering av et CO2-fond for tungtransporten vil gi langt større effekt enn forslagene fra Grønn skattekommisjon, sier direktør for næringspolitikk i NHO Ingebjørg Harto. - Med et slikt fond kan vi kutte CO2-utslippene fra 1-3 millioner tonn. Bare 15 000 lastebiler på biodiesel B100 gir tilnærmet et kutt på en million tonn. Allerede i dag er 5 000 lastebiler i gang med å legge om.

Les også: TØI-analyse støtter avgiftslette for biodiesel

Les SSB-rapporten her