- Den siste tiden har vi sett flere utsagn som ikke har rot i virkeligheten. Dette har ingen annen effekt enn å skade en næring som allerede arbeider hardt for å både møte og overgå strenge miljøkrav.

Det er uttalelser rundt CO2-utslipp fra transportsektoren som får administrerende direktør i NLF Geir A. Mo til å reagere. NLF har nå sendt ut et brev til samtlige partier og parlamentariske ledelse med oppfordring om mer ryddig bruk av tall knyttet til utslipp fra transportsektoren.

Slipper ut mindre enn halvparten

"Tungtransporten har dobbelt så store utslipp som personbiltrafikken", uttalte Senterpartiets Marit Arnstad i Politisk Kvarter på NRK fredag morgen. NLF-direktøren mener denne påstanden er helt feil.

- Hvis en tar utgangspunkt i Miljødirektoratets egne tall så sier disse tvert imot at tungtransporten slipper ut mindre enn halvparten av personbiltrafikken - 2,5 millioner tonn CO2 mot 5,5 millioner tonn CO2. Hvorfor Arnstad sier det motsatte, er ikke lett å begripe.

Utgjør kun 4 prosent av det totale utslippet

Mo mener dette bare er et av flere eksempler på manglende kunnskap rundt CO2-utslipp blant de folkevalgte. I forrige uke uttalte Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen til Aftenposten at "næringstransporten slipper ut mer enn dobbelt så mye som privatbilistene".

- Denne påstanden har kun belegg hvis en kombinerer utslippet fra samtlige andre transportformer enn personbiler, herunder sjøfart, fiske, vare- og godstransport, jernbane, luftfart og andre mobile kilder, sier Mo. Dette mener han gir et feilaktig bilde av de faktiske forholdene.

- Faktum er at næringstransport på veg kun utgjør 4 prosent av det totale utslippet fra norske kilder. Hva med å fokusere på de øvrige 96 prosentene? Når personbiler alene står for over halvparten av utslippene fra den norske vegtrafikken, sier det seg selv hvor innsatsen bør rettes.

Miljøsurr fra Miljøpartiet

Også Miljøpartiet De Grønne er noe lemfeldige i sin bruk av begreper knyttet til transportutslipp. I sitt alternative statsbudsjett for 2017 forteller de at "næringstransporten står for to tredjedeler av utslippene i transportsektoren. Også bedriftene som lever av å transportere varer rundt i Norge må legge om til mer miljøvennlige alternativer som å kjøre på biodiesel, biogass og elektrisitet."

Akkurat som Arbeiderpartiet utdyper de ikke at dette regnestykket baserer seg på alle andre transportformer enn personbiler, og ikke bare tungtransport. Likevel er det bare transportbedriftene som trekkes frem når det snakkes om konkrete utslippskutt.

Samtidig utviser MDG-politikerne stor forståelse for arbeidet som lastebilnæringen legger ned i miljøsaken.

- Tungtransporten har gode forutsetninger for å få til en omstilling. De er godt organisert, fortalte Une Aina Bastholm i MDG til NRK fredag. Hun har tro på at tiltakene bransjen allerede har iverksatt, i kombinasjon med et CO2-fond, kan gi gode resultater på klimasiden.

Venstres Ola Elvestuen fronter en tydelig CO2-linje knyttet til tungtransporten. Foto: Stein Inge Stølen Venstres Ola Elvestuen fronter en tydelig CO2-linje knyttet til tungtransporten. Foto: Stein Inge Stølen

Tungtransporten kan fjerne 1 million tonn CO2

Venstre har på sin side tallfestet en ambisjon om utslippskutt i tungtransporten. De vil fjerne én million tonn CO2 fra det totale utslippet på 2,5 millioner innen 2030. Hvis dette målet innfris, gjenstår en reduksjon på over 7 millioner tonn CO2 for å nå det forpliktede kuttet på 8,3 millioner tonn i ikke-kvotepliktig sektor. Denne andelen må oppnås i andre deler av transportsektoren, som også innebefatter personbiler, varebiler, kollektivtrafikk, jernbane, luftfart, sjøfart og fiske.

- Vi har gode verktøy til å ta fatt på miljøutfordringene. Lastebilnæringen er sannsynligvis bedre rustet enn mange andre transportformer. Det eneste vi trenger, er byråkratisk velvilje og politikere som forstår helheten. Jeg håper vi vil se mindre av disse faktafeilene i tiden som kommer, avslutter Mo. 

Les også: Lastebilen er renere enn du tror