Norges Lastebileier-Forbund (NLF) har mottatt en rekke bekymringsmeldinger fra medlemsbedrifter og fra yrkessjåfører som venter på å få behandlet sine saker av fylkeslegen. Bekymringsmeldingene er knyttet til den lange behandlingstiden Fylkesmannen i Oslo og Akershus opererer med for å gi dispensasjon fra helsekravene for å få godkjenning av førerkort.

En typisk situasjon kan være en yrkessjåfør som har opplevd helseplager, men nå er friskmeldt. Han eller hun får da utstedt en midlertidig førerett, som i utgangspunktet skal gjelde til Fylkesmannen har behandlet søknad om å få tilbake sitt alminnelige førerkort. Men på grunn av den lange behandlingstiden, opplever mange at gyldighetsfristen for den midlertidige føreretten utløper før behandlingen fra Fylkesmannen er ferdig. For yrkessjåfører medfører dette tap av arbeid og i verste fall lediggang.

- I praksis et yrkesforbud

NLF er kjent med at Fylkesmannen har informert om den håpløse situasjonen på sine hjemmesider. Gjennom oppslaget om denne saken i Aftenposten 26. mai ga også overordnet helsemyndighet uttrykk for at dette er et problem det ikke kan gjøres noe med.

- Vi kan ikke akseptere at det ikke settes i verk tiltak som medfører at sakene behandles i tråd med forvaltningslovens bestemmelser. I praksis fører dette til yrkesforbud og medfører at sjåfører som er fullt ut i stand til å ivareta sitt yrke som yrkessjåfør, nektes å arbeide og dermed ender i ledighet, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han mener det er vanskelig å forstå at offentlige myndigheter bare kan velge å overse åpenbare brudd på bestemmelser som skal følges i slike saker.

NLF-direktør Geir A. Mo legger frem forslag om midlertidige tiltak for å holde yrkessjåfører som venter på behandling av søknad hos Fylkesmannen i jobb. Foto: NLF NLF-direktør Geir A. Mo legger frem forslag om midlertidige tiltak for å holde yrkessjåfører som venter på behandling av søknad hos Fylkesmannen i jobb. Foto: NLF

I strid med Forvaltningsloven

Ifølge Helsedirektoratets retningslinjer og Forvaltningsloven bør søknader sendes inn i "god tid", noe som angis til minst 2 måneder. Problemet er bare at Fylkesmannen selv på sine nettsider opplyser at saksbehandlingstiden for dispensasjoner for tiden er omtrent 20 uker, altså fire og en halv måned.

- Dette innebærer at det ikke spiller noen rolle om søker sender inn søknaden i god tid. Etter NLFs oppfatning tilsier dette at noe må gjøres nå, sier Mo.

Vegdirektoratet sendte 12. desember 2014 ut et forslag om å forskriftsfeste helsekravene til førerett i større grad. Forslaget hadde som intensjon at mange som til nå har måttet søke fylkesmannen om dispensajon, vil få førerett etter helseattest fra lege. Foreslått dato for ikrafttreden var satt til 1. september 2015 og NLF sluttet seg til forslaget i et høringssvar 20. mars 2015.

Foreslår midlertidig tiltak

Likevel ble ikke forslaget innført, og situasjonen har bare forverret seg. Derfor har NLF nå foreslått at det gjennomføres midlertidige tiltak hvis det ikke er mulig å sikre forsvarlig behandling i løpet av kort tid. Disse tiltakene er:

1. Alle yrkessjåfører får forlenget førreretten inntil svar fra fylkeslegen foreligger, forutsatt at spesialisterklæringen inneholder en klar anbefaling om at vedkommende får beholde førerretten

2. De som får anbefalt fortsatt førerrett, må medbringe kopi av spesialisterklæringen som er sendt fylkeslegen når de kjører.

NLF har bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus om et raskt svar på henvendelsen og ber om en redegjørelse for arbeidet med å finne frem til en løsning på problemet.