Mange fikk med seg dieseldiskusjonen under Debatten på NRK tidligere denne måneden. En av debattantene, Maren Esmark fra Naturvernforbundet, var tydelig på at mye av trafikkutfordringen i fremtiden skal løses ved å overføre tungtransport til jernbane.

Dette står i kontrast til rapporten  NTP godsanalyse som ble offentliggjort i fjor sommer, hvor det fremgår at det er store utfordringer knyttet til en økning av godsflytting på jernbanen.

Nøkkeltall fra NTP godsanalyse

Lastebil:

  • Fra 275,5 millioner tonn i 2012 til 595 millioner tonn i 2040
  • Økning på 116 prosent
  • Utgjør 87 prosent av forventet totaløkning innen transport

Jernbane:

  • Fra 32,6 millioner tonn i 2012 til 45,2 millioner tonn i 2040
  • Økning på 38,5 prosent
  • Utgjør 3,5 prosent av forventet totaløkning innen transport

Fra 275,5 til 595 millioner tonn gods på veg

Ifølge transportetatene er det mulig å overføre 5-7 millioner tonn fra veg til sjø og jernbane, "med sterke virkemidler". Dette utgjør omlag 2 prosent av dagens vegtransport, som ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) lå på 288 millioner tonn gods i 2014. Ifølge NTP godsanalyse forventes det at vegtransporten vil frakte hele 595 millioner tonn gods i 2040. Det er mer enn det dobbelte av dagens nivå og en økning på 319,5 millioner tonn fra 2012-verdiene på 275,5 millioner. Økningen innen jernbanefrakt er derimot bare forventet å ligge på 12,6 millioner tonn.

Maren Esmark i Naturvernforbundet forsvarer påstanden hun kom med under NRK-debatten.

- Det er et stort potensiale for å overføre gods til jernbanen. Det krever riktignok mye tilrettelegging, og det er her hovedutfordringen ligger, sier hun og henviser til kollega Holger Schlaupitz for detaljer.

Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet ser store utfordringer ved å utvide godstransporttilbudet på jernbane, men håper på en firedobling i forhold til NTP godsanalyses estimat. Foto: Jo Straube Fagsjef Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet ser store utfordringer ved å utvide godstransporttilbudet på jernbane, men håper på en firedobling i forhold til NTP godsanalyses estimat. Foto: Jo Straube

- Gir et feilaktig bilde

Schlaupitz forfattet en rapport i 2013 med tittel " Gods fra trailer til tog" hvor mulighetene for transport av gods på jernbanenettet ble kartlagt. Han mener NTP godsanalyse gir et noe konservativt bilde av potensialet for overføring til bane, og etterlyser en sammenligning basert på tonn per kilometer, ikke bare transportmengden alene.

- Vi mener at sammenlikning mellom transportformene basert på mengde gir et feilaktig bilde av jernbanens potensial, forteller Schlaupitz. Han opplyser også at Naturvernforbundet heller ikke tar forutsetningen om dobling av total transportmengden for gitt.

- Mye kan skje, både økonomisk og teknologisk, i tillegg til at også en strengere miljøpolitikk kan gjøre at total mengde gods transportert ikke vil vokse så kraftig.

Håper på firedobling

Naturvernforbundet tror det er mulig å frakte vesentlig større mengder gods på bane enn det gjøres i dag.

- Det er vanskelig å tallfeste, men vi håper på en firedobling i forhold til dagens situasjon, sier Schlaupitz. Han peker på mange konkrete utfordringer som det må jobbes med for at togtransport skal bli et realistisk alternativ.

-  I dag er ikke jernbanen konkurransedyktig, mye på grunn av dårlige rammebetingelser og uforutsigbart banenett med hyppige stenginger og dårlig vedlikehold.

Kilde: NTP godsanalyse 2015 Kilde: NTP godsanalyse 2015

Trenger realitetsorientering

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, deler ikke Schlaupitz' syn.

- Naturvernforbundets vurderinger underbygges ikke av fakta, men bidrar heller til at debatten om fremtidens godsstruktur føres på feil premisser. Det godsanalysen gjorde var jo nettopp på en grundig og faglig måte å analysere potensiale for overføring. Og det potensialet er dessverre ikke stort. VI trenger derfor en kraftig realitetsorientering i debatten, sier Mo.

NLF-direktøren ønsker ikke fokus på det han mener er en urealistisk drøm om store overføringer til jernbanen, men etterlyser heller en seriøs diskusjon rundt hvordan samfunnet skal håndtere den enorme veksten i veitransporten.

- Skal vi greie det på en bærekraftig måte må det en kraftig opprustning og utbedring av eksisterende veinett til. Det enorme etterslepet i vedlikehold er en av tingene det må gjøres noe med. En må slutte å drømme og begynne å handle, avslutter Mo.

87 prosent av økning på veg alene

En ting som er helt sikkert, er at den norske transportsektoren står ovenfor en kjempeutfordring i årene som kommer. Hvis NTP godsanalyses estimat skulle vise seg å stemme, vil vi se en totaløkning på 367,2 millioner tonn gods de neste 25 årene. Hele 87 prosent av denne økningen vil skje på veg, med mindre det iverksettes drastiske tiltak for å utbedre jernbanedriften og infrastrukturen. Og selv da er det lite sannsynlig at transportprognosene for lastebil vil minke i særlig grad.

Trenger 1826 godstog for å erstatte dagens vegtransport

For å tegne et bilde av hvor mye som fraktes med lastebil på det norske vegnettet, har vi laget illustrasjonene under. I Naturvernforbundets rapport " Gods fra trailer til tog" fra mars 2013, tas det utgangspunkt i at hvert tog potensielt kan frakte 432 tonn gods med en gjennomsnittlig toglengde på 530 meter.

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Naturvernforbundets rapport Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Naturvernforbundets rapport "Gods fra trailer til tog" fra mars 2013. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Naturvernforbundets rapport Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB) og Naturvernforbundets rapport "Gods fra trailer til tog" fra mars 2013. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Merk at dette er data hentet fra dagens godstransport. For å få et inntrykk av hvordan godsanalysen mener det kan se ut i 2040, kan tallene ganske enkelt dobles.

Lenker:

NTP Godsanalyse

SSBs lastebilundersøkelse 2014

Gods fra trailer til tog - Rapport fra Naturvernforbundet

NRK Debatten 04.02.16 - Tema: Forurensing fra diesel