I et intervju med NRK Østlandssendingen delte fylkesleder i NLF Oslo og Akershus Harry Nilsen sine bekymringer rundt den planlagte utbyggingen av E18. NRK har tolket det slik at NLF generelt er mot E18. Sannheten er derimot mer nyansert enn som så.

- Bekymringen som kommer til uttrykk i utspillet fra NLF Oslo og Akershus deles fullt ut. En utbygging av deler av E18 vestfra kan komme til å løse noen utfordringer, men samtidig skape nye og enda verre problemer, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.  

- Dette må en vurdere nøye, og det er jeg sikker på blir gjort av ansvarlige myndigheter. Om det betyr at NLF kommer til å gå imot utbygging av ny E18 er for tidlig å si, og jeg oppfatter heller ikke at det er det NLF Oslo og Akershus tar til orde for. Vinklingen mot det må nok NRK ta ansvaret for, sier han.

Konkurransevridende bompengepolitikk

Det synes imidlertid å være en reell fare for at det for nyttetransporten blir en dramatisk økning i bomavgiftene, uten at fremkommeligheten bedres tilsvarende. I tillegg peker Mo på en åpenbar geografisk konkurransevridning som direkte konsekvens av bompengepolitikken.

- Flere hundre prosent økning i de samlende bomavgiftene blir ikke et problem bare for våre medlemmer, men like mye for øvrig næringsliv, som jo til syvende og sist skal betale dette. Det kan også bli betydelige utfordringer for bedrifter alt etter om de er lokalisert på innsiden eller utsiden av eksisterende og nye bomstasjoner, forklarer Mo.

En bedrift som eksempelvis er lokalisert vest for de nye bomstasjonene, kan glemme å konkurrere om oppdrag i Oslo mot selskaper som er lokalisert på innsiden av bomringene, hvis de foreløpige satseforslagene blir lagt til grunn. Det planlagte bomregimet vil måtte ta hensyn også til denne problematikken.

- Og hva med nyttetransport som har behov for å passere bommene flere ganger om dagen? De vil få en formidabel økning i sine kostnader – som noen må betale. Å la være å kjøre er uansett ikke noe alternativ. Skal en absorbere en slik økning må fremkommeligheten forbedres tilsvarende.

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, tror en ytre ringvei rundt Oslo er et reelt alternativ. Foto: NLF Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, tror en ytre ringvei rundt Oslo er et reelt alternativ. Foto: NLF

Ny ytre ringvei: Et realistisk forslag

Det har vært mye snakk om en Ring 4 som et tillegg til utbyggingen av E18. Her har NLF lenge vært positive, både lokalt og sentralt. Men støtten er ikke fullt så stor fra andre næringslivsaktører. Dette synes NLF-direktøren er merkelig.

- Å få til en ny ytre ringvei rundt Oslo burde være et prosjekt som flere enn NLF var opptatt av. Jeg er skuffet over den tilsynelatende lunke holdninger til dette som NHO synes å legge til grunn. Med den planlagte utbyggingen av bro eller nytt tunnelløp ved Drøbak, ny vei langs Lierstranda og utbyggingen over Sollihøgda er det ikke mye som skal til før en kan få en effektiv forbindelse rundt hovedstaden. Med den næringsutvikling og boligutbygging som det kan medføre er det for oss rimelig åpenbart at Oslo ville være svært godt tjent med at en slik ring kom på plass. Det ville bidra til å lette presset på hovedstaden betydelig, sier Mo.

Må tørre å se på andre alternativer

Samtidig understreker han at NLF enda ikke har tatt stilling til selve utbyggingen av ny E18.

- Vi må først se hva som blir foreslått. Foreløpig har NLF Oslo og Akershus gitt uttrykk for en reell bekymring. Når en først planlegger utbygginger i den kategorien vi drøfter her, er det viktig at en hever blikket og tør å se i litt flere retninger. Det alternativet som enkelte drar frem – å ikke gjøre noe - er definitivt IKKE et alternativ, avslutter Mo.