Tidligere finansminister og nåværende fylkesmann i Hedmark Sigbjørn Johnsen forteller at det trengs 1,4 milliarder kroner for å få skikk på det enorme skogsbilvegnettet i Hedmark.

- Det er hele 11.600 kilometer med skogsbilveger her. Det er det samme som å krysse USA på tvers tre ganger. Altså tur-retur New York – Los Angeles, og så tilbake til Los Angeles igjen, sier Johnsen.

Stort etterslep

I praksis er det lastebileieren som bærer store deler av kostnaden ved dårlige skogsbilveger. Regionsjef i NLF Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes, forklarer:

- Dagens standard i skogen fører til et unødvendig tidsforbruk på minimum 15 minutter per dag. For lastebileieren utgjør dette en årlig kostnad på 60-70.000 kroner. Sagt på en annen måte: Bedre veier vil gi større produktivitet og økt lønnsomhet for skogsindustrien. Det vil bli mulig å frakte et større volum tømmer på kortere tid. 

Årlige investeringer og vedlikehold er beregnet til 137 millioner kroner. Kartleggingen viser at det investeres for lite i løpende vedlikehold, det utføres for lite av det tyngre vedlikeholdet og det bygges om for få veger.

Regionsjef i NLF Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes, er ikke overrasket over tallene som fremlegges av fylkesmannen. Foto: Stig Odenrud / NLF Regionsjef i NLF Hedmark og Oppland, Guttorm Tysnes, er ikke overrasket over tallene som fremlegges av fylkesmannen. Foto: Stig Odenrud / NLF

24 prosent av landets skogsbilveger

Tallene kommer ikke overraskende på Norges Lastebileier-Forbund. Da myndighetene utarbeidet ny vegnormal for landbruksveger i 2012, var vi klare i vårt høringssvar:

"Det bygges for tiden få nye landbruksveger i norske skoger. Samtidig oppfyller svært mange eksisterende veier ikke kravene i vegnormalen. Vi ber derfor om at Landbruksdepartementet og skognæringen har økt fokus på dagens landbruksveier. De må rustes opp til tilfredsstillende stand."

Den ferske kartleggingen beskriver teknisk tilstand på vegnettet, samt anslag over kostnader til vedlikehold og ombygginger. Hedmark har et stort skogareal, 24 prosent av landets skogsbilveger og et generelt svært høyt aktivitetsnivå. I de senere år har Hedmark stått for om lag 1/3 av samlet avvirkning på landsbasis. 

Fylkesmann Sigbjørn Johnsen og stortingsrepresentant Tor-Andre Johnsen (FrP) ved Stian Vermundsbergets tømmerbil. Foto: Erik Haugen, fylkesmannen i Hedmark Fylkesmann Sigbjørn Johnsen og stortingsrepresentant Tor-Andre Johnsen (FrP) ved Stian Vermundsbergets tømmerbil. Foto: Erik Haugen, fylkesmannen i Hedmark

Tyngre utstyr krever bedre veger

NLF-medlem Stian Vermundsberget stilte med tømmerbil da undersøkelsen ble presentert: 

- Standarden på vegene varierer, men mye er dårlig. Dessuten er bilene blitt tyngre og det krever bedre veger, sier Stian. 

I Hedmark settes det årlig av rundt 11 prosent av tømmerverdien til investeringer gjennom skogsfondordningen. Av dette brukes rundt en tredjedel til veg.

- Det er vesentlig mindre enn det som er nødvendig for å vedlikeholde og bygge om skogsbilvegnettet. En videreføring av dagens investeringsnivå er i realiteten en nedbygging av skogsbilvegnettet i Hedmark, forteller regionsjef Tysnes.

Les også: Nå kan du kjøre modulvogntog fra Svinesund til Trondheim