ADR er en forkortelse for Den europeiske avtalen om internasjonal vegtransport av farlig gods. I praksis betyr det at alle som frakter farlig gods som gasser, eksplosive stoffer og gjenstander, radioaktivt materiale, giftige, selvantennende og etsende stoffer må følge regler om merking, oppbevaring og inneha riktig kompetanse. For å frakte farlig gods må du ha ADR-bevis.

Fra nyttår blir reglene oppdatert, og her er det en hel rekke punkter som er verdt å få med seg. Her er en liste over de viktigste endringene:

Elektrisk anlegg

Bestemmelsene for det elektriske anlegget på kjøretøy som skal transportere farlig gods er omarbeidet. Hensikten med endringene har vært å oppdatere bestemmelsene i tråd med den teknologiske utviklingen på kjøretøyer som har innebåret blant annet økt bruk av informasjonsteknologi og nye belysningssystemer. Kjøretøyer av type EX/II og AT vil bli underlagt enkelte krav som tidligere var forbeholdt kjøretøyer av type EX/III og FL. Men samtidig gjøres det noen unntak for de minste eksplosivkjøretøyene (type N1 og O1).

Kategoriendringer

Andre endringer for kjøretøyer er at OX-kategorien for kjøretøyer utgår. For transport av stoff som tidligere krevde OX-kjøretøy kan man nå benytte FL-kjøretøy. Videre vil kravene til tilhengerfester bli utvidet til å også gjelde for alle tankkjøretøyer. De endrede bestemmelsene for konstruksjon av kjøretøyer blir obligatoriske for alle nye ADR-godkjenninger etter 30. mars 2018. For eksisterende kjøretøyer blir det innført overgangsordninger.

Litiumbatterier

Bestemmelsene for transport av litiumbatterier endres, og det innføres blant annet en ny spesiell bestemmelse for transport av skadet utstyr som inneholder litiumbatterier (som for eksempel elbiler som har vært involvert i kollisjoner). Det innføres et nytt litiumbatterimerke og ny klasse 9-fareseddel for kolli som inneholder litiumbatterier.

Polymeriserende stoffer

Det innføres bestemmelser for transport av polymeriserende stoffer, et område som tidligere ikke har vært spesielt regulert.

Endringer i unntaksregler

Unntakene for transport av farlig gods innebygd i kjøretøyer, jernbanevogner, maskiner og utstyr, slik som drivstoff, gasser og batterier, blir omskrevet og omarbeidet. Farlig gods i maskiner og utstyr samt batteridrevet utstyr, vil ikke lenger være unntatt i henhold til listen over farlig gods (tabell A). Tabell A vil i stedet vise til spesielle bestemmelser for slikt utstyr og det kommer en rekke nye oppføringer i tabellen for motorer. Årsaken til disse endringene er at FNs anbefalinger for transport av farlig gods er endret på disse områdene og sjø- og lufttransporten har allerede tatt i bruk de endrede anbefalingene. Ved utviklingen av teksten i ADR/RID har man måttet avveie hensynet til harmonisering mellom transportmåtene mot et ønske om å beholde eksisterende unntak i europeisk landtransport. De aller fleste unntakene er derfor beholdt, men mange av dem er flyttet fra generelle unntak i del 1, til spesielle bestemmelser i kapittel 3.3. Regelverket på dette området blir av den grunn noe mer spredt.

Opplysningsbestemmelser

På grunn av innføring av nye UN-numre, merkebestemmelser og endringer av spesielle bestemmelser er det gjort endringer i bestemmelsene om hvilke opplysninger som skal inn i transportdokumentet og de skriftlige instruksjonene.

Flytende gasser

For nedkjølte flytende gasser tas det inn bestemmelser i ADR/RID om holdetid, for å unngå for tidlig aktivering av sikkerhetsventil på tanker som transporterer disse typer gasser. Den aktuelle holdetiden skal bestemmes for hver reise (tiden det tar fra etablert opprinnelig fylletilstand til trykket har steget på grunn av varmetilførselen til det lavest innstilte trykket på trykkbegrensede innretninger på tanken). Når det gjelder transport på veg (ADR) tas dette inn for tankcontainere (kap. 4.3 og 6.8), mens det for RID tas inn for alle tankene som dekkes av kap. 4.3 og 6.8.

Fleksible bulkcontainere

Nye bestemmelser åpner for bruk av fleksible bulkcontainere internasjonalt, noe som tidligere ikke har vært benyttet i Norge. Som ved annen emballasje kreves prøving og UN godkjenning av disse. Testene som kreves er beskrevet i nytt kapittel 6.11.

Strengere sveisekontroll

For tanker som dekkes av kap. 6.8 er kravene i forhold til kontroll av sveising ved fabrikasjon av tanker blitt vesentlig strengere.

Krav til toleranse ved MEGC

I forhold til MEGCer har det kommet inn krav til hvilke krefter rammen til en MEGC skal tåle. Tidligere har det bare vært krav til elementene og deres festeanordninger og ikke selve rammen. Forslaget har for øvrig vært fremmet av Norge.

Samtlige endringer kan leses her (engelsk)