Mer penger til vedlikehold og dekkelegging på riksveger, flere døgnhvileplasser og mulighet for å utsette formueskatten for bedrifter med dårlig betalingsevne: Dette er noen av nyhetene i revidert nasjonalbudsjett som kommer lastebilnæringen til gode.

Sør- og sørvestlandet får vegløft

Regjeringen styrker innsatsen for arbeid, aktivitet og omstilling i de områdene og næringene som er sterkest berørt av lavere oljepris. Det foreslås derfor å øke bevilgningen med 25 millioner kroner til å legge asfalt og øvrig vedlikehold i Rogaland. I tillegg blir arbeidet med firefelts motorveg helt fra Oslo til Kristiansand ytterligere intensivert. Prosjektet finansieres 60 prosent gjennom statlige midler, og 40 prosent gjennom bompenger. Dette er i tråd med NLFs krav om maksimal bompengeandel på 50 prosent.

- Dette er bra, men det er likevel mindre positivt at lastebilene må betale en bompengeandel som er tre ganger høyere enn personbilenes. Regjeringen har sagt at det normale skal være to-gangen, men vi ser at denne tredoblingen blir benyttet i stadig større grad, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Administrerende direktør Geir A. Mo og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Bilde tatt i tidligere sammenheng. Foto: Tore Bendiksen Administrerende direktør Geir A. Mo og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Bilde tatt i tidligere sammenheng. Foto: Tore Bendiksen

Ny døgnhvileplass

Norges Lastebileier-Forbund har også blitt hørt i en viktig lokal sak i Vest-Agder. På Livoll i Lindesnes blir det bevilget 8 millioner kroner til etablering av en døgnhvileplass, noe NLFs lokalavdeling har jobbet for i en årrekke.

- Strekningen mellom Lillesand og Stavanger har manglet en skikkelig døgnhvileplass. Dette har vi ventet på i lang tid, sier regionsjef i NLF Agder og Rogaland, Reidar Retterholt.

NLF-direktøren er også godt fornøyd med prioriteringen:

- Dette viser at NLF blir hørt, sier Mo. Samtidig poengterer han at det lenge har vært etterlyst en nasjonal plan for døgnhvileplasser.

- Hvis dette er et tidlig signal på en mer helhetlig tankegang rundt døgnhvileplass-tilbudet i Norge, er det i så fall veldig positivt, avslutter han.

Under finner du en komplett oversikt over vegtiltakene, inndelt etter fylker:

Aust-Agder
Riksveg 9 Storstraumen, rasteplass, Bygland kommune: 5 millioner kroner
Riksveg 9 Setesdal, universell utforming: 2 millionar kroner
Riksveg 9 Evje, utbedring av kryss, Arendalsvegen, Evje og Hornnes kommune: 2 millioner kroner
Riksveg 41 Birkeland – Hynnekleiv, trafikksikkerhetstiltak, Birkenes kommune: 9 millioner kroner
Riksveg 41 Heresfjorden, rasteplass, Birkenes kommune: 2 millioner kroner

Vest-Agder
Riksveg 9 Grim bru, ny løsning for gang- og sykkelveg, Kristiansand kommune: 20 millioner kroner
E39 Livoll, døgnhvileplass, Lindesnes kommune: 8 millioner kroner

Rogaland
E134 Skre – Førresbotn, veglys, Tysvær kommune: 5 millioner kroner
E39 Førlandkrysset, undergang, Tysvær kommune: 3 millioner kroner

Hordaland
Riksveg 13 Brattlandsdalen, skredsikringstiltak, Suldal kommune: 6 millioner kroner
E134 Etne – Steine, gang- og sykkelvegtiltak, Etne kommune: 9 millioner kroner
E39 Rødskrysset, trafikksikringstiltak, Sveio kommune: 10 millioner kroner
E39 Boravik – Grov, gang og sykkelvegtiltak, Stord kommune: 6 millioner kroner

Møre og Romsdal
E39 Vestnes ferjekai, utskifting av heisbru og heistårn, Vestnes kommune: 20 millioner kroner
E39 Fursetfjellet, trafikksikringstiltak, Gjemnes kommune: 4 millioner kroner
Riksveg 70 Meisingset, trafikksikringstiltak, Tingvoll kommune: 3 millioner kroner
E39 Lønset, veglys, Molde kommune: 3 millioner kroner
E39 Oppgradering av holdeplasser: 6 millioner kroner
E136 Oppgradering av holdeplasser: 1 million kroner

Trykk her for å lese prop. 122 S - Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2016