Tall fra TØI viser at syv av 44 alvorlige ulykker i perioden mellom 2005 og 2008 utløst av profesjonelle buss- og lastebilsjåfører skyldes trøtthet.

Det er også konklusjonen TØI nå trekker etter at de i dag publiserte en undersøkelse hvor de konkluderer med at nettopp trøtthet og utmattelse er en vesentlig bidragsyter til ulykker og kritiske hendelser.

Ifølge TØI er omfanget størst blant operatører i jernbanesektoren, fulgt av maritime vaktoffiserer. Deretter kommer yrkessjåfører.

I undersøkelsen oppga 26 prosent av buss- og lastebilsjåførene at de hadde sovnet eller duppet av bak rattet. Samtidig oppga sjåførene at de hadde brutt regelverket for kjøre og hviletid minst en gang i uken.

Ikke ukjent

- Dette er ikke ukjent for oss, sier administrerende direktør Geir A. Mo i NLF.

Han sier at medlemmene ofte rapporterer om at dagens bestemmelser for kjøre- og hviletid ikke er optimale i forhold til å sikre årvåkenhet og opplagthet.

- Reglene er for lite fleksible. Sjåførene, som lever under et hardt press for å få levert i tide, må kjøre etter klokka fremfor å ta seg en pause når behovet er der – og når man skal hjem på kvelden øker stresset ytterligere for å rekke frem innen kjøretiden er brukt opp. Rekker man ikke hjem må man ta døgnhvilen der man er, ofte på en bussholdeplass uten fasiliteter. Det øker trøttheten og gir også økt risiko, fordi førerne presser seg ekstra, sier Mo.

Han understreker at NLF arbeider mye med disse spørsmålene, ikke minst gjennom prosjektet ”På riktig side” der nettopp defensiv kjøring, mindre stress og riktig kosthold er tema.

- Dette er viktige innsatsfaktorer for å øke sikkerheten, men mer fleksible kjøre- og hviletider ville også bidratt til økt sikkerhet, sier Mo.

Systematiske tiltak

En undesøkelse gjort av TØI i 2015 slo fast at det i liten grad var satt i verk systematiske tiltak for å begrense problemet med trøtthet på jobb. Den gang ble det konkludert med at reguleringer av arbeidstid og kjøre- og hviletid er viktig for å begrense trøtthet, men at denne typen av reguleringer bare løser noe av problemene knyttet til tøtthet på jobb.

De konkluderte også med at mange tungbil-, turbil- og drosjesjåfører var spesielt utsatt for trøtthet på jobb og at mange sliter med å få jobben gjort innenfor reguleringene.