Måten partiene har kommunisert nyheten om tiltaket på, har dog vært noe uryddig. I pressemeldinger som er sendt ut til samtlige nyhetskanaler via NTB, fortelles det at 30 prosent av all vegtransport skal overføres til bane og sjø.

Kun transport over 30 mil

Dette stemmer ikke: Forslaget sikter seg utelukkende inn på vegtransport som foretas over avstander lengre enn 300 kilometer, noe som i dag utgjør mindre enn 9 prosent av den totale vegtransportmengden. Når de borgerlige partiene foreslår å overføre 30 prosent av denne andelen, utgjør dette 7 millioner tonn - omtrent 2,5 prosent av den totale vegtransportmengden sett ut fra antall tonn som blir transportert.

- Dette er et signal om at de borgerlige partiene tar NTP Godsanalyse på alvor. Den viser et overføringspotensial på inntil 7 millioner tonn hvis en bruker sterke virkemidler. Disse virkemidlene er det ønskelig å få på plass for å sikre en bærekraftig nyttetransport også i fremtiden, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han har lenge understreket viktigheten av en solid transport- og infrastruktur hvor sjø og bane overtar den godsmengden som i dag flyttes av europeiske vogntog med helt andre lønnsforhold og forutsetninger for å kjøre trygt på norske veger.

Det er 2-3 ganger vanligere at et utenlandsk vogntog blir innblandet i en ulykke enn at et norsk gjør det, viser TØI-statistikk. Illustrasjonsfoto: Colourbox Det er 2-3 ganger vanligere at et utenlandsk vogntog blir innblandet i en ulykke enn at et norsk gjør det, viser TØI-statistikk. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Utenlandske vogntog forulykker oftere

En fersk rapport fra TØI viser at utenlandske vogntog har 2-3 ganger høyere risiko for å bli involvert i ulykker enn norske. Dette, kombinert med et uforholdsmessig lavt lønnsnivå hos de utenlandske sjåførene, bidrar til å tegne et lite bærekraftig bilde av dagens langtransport på veg. Dette håper NLF-direktøren vil endre seg med tiltakene som foreslås i den nye godsavtalen.

- All transport som utføres på norske veger, må følge de samme reglene. Lønnsnivået må være godt nok, kjøre- og hviletider skal følges og lastebilene må holde en høy standard både sikkerhets- og miljømessig. Dessverre er ikke dette alltid tilfelle i dag. Ved å overføre langtransport fra de utenlandske vegtransportørene til sjø og bane, kan vi bidra til å redusere lavpristransporten og samtidig heve trafikksikkerheten.

Geir A. Mo tror trafikksikkerheten kan styrkes ved å overføre langtransporten fra veg til bane og sjø. Foto: NLF Geir A. Mo tror trafikksikkerheten kan styrkes ved å overføre langtransporten fra veg til bane og sjø. Foto: NLF

Tiltakene må styrke norsk næringsliv

Samtidig peker Mo på den samfunnsøkonomiske lønnsomheten.

- Det er viktig at tiltakene som blir innført ikke har en konkurransevridende effekt, og at det kommer samfunnet til gode. NTP Godsanalyse oppgir at overføringspotensialet nok er mer beskjedent enn de estimerte 5-7 millioner tonnene, hvis en legger samfunnslønnsomheten til grunn. Her må vi regne med at godsavtalen som nå legges fram av de borgerlige partiene, tar høyde for den samfunnsøkonomiske lønnsomheten og bidrar til å styrke norsk næringsliv, sier han.

 

Fjerner bare 7 av 125 millioner tonn

Et punkt som ikke blir adressert like tydelig i den nye godsavtalen, er at vegtransportmengden er forventet å øke med 60 prosent frem til 2030, til en total mengde på til sammen 393 millioner tonn. I denne sammenhengen er et overføringspotensial på 7 millioner tonn forsvinnende lite.

- Økningen fra i dag og frem til 2030 er alene forventet å ligge på rundt 125 millioner tonn. Så etter å ha overført disse 7 millioner tonnene – hva er planen for de øvrige 118 millionene? Det vi trenger nå, er en helhetlig tankegang hvor vi ikke låser oss til sjø- og jernbanetransport, men også tar høyde for de enorme godsmengdene vi uansett blir nødt til å frakte på veg, sier Mo.

Han etterlyser et sterkere fokus på å ta igjen etterslepet på fylkes- og riksveger, samtidig som det må bygges nye veger av internasjonal standard for å ta unna de totalt nærmere 400 millioner tonnene.

Les også: Nedgang i godsmengde på sjøen