Rapporten er en litteraturstudie utført på oppdrag av Vegdirektoratet. Formålet var å se på alle tiltak som bidrar til å øke godstransportens og næringslivets fremkommelighet.

I tillegg beregner studien næringslivets forsinkelseskostnader på strekningen E18 Asker-Skøyen, med utgangspunkt i trafikktall fra 2014.

E18-forsinkelser koster 41,8 millioner kroner

Konklusjonen i rapporten er at forsinkelser på strekningen koster næringslivet omkring 167 000 kroner per yrkesdøgn - totalt 41,8 millioner kroner på et år. Da er riktignok ikke kostnader knyttet til økt drivstoff-forbruk ved kjøretøyet som følge av køkjøring medregnet - disse kommer i tillegg.

Studien ser også nærmere på en konkret løsning, nemlig å gi lastebiler tilgang til kollektivfeltene utenfor rushtiden.

Tall fra NTP Godsanalyse viser trafikkmengdene inn mot Oslo. I kategorien Tall fra NTP Godsanalyse viser trafikkmengdene inn mot Oslo. I kategorien "vogntog og semitrailere" ser vi at trafikkmengden faktisk minker i rushtiden, i motsetning til de andre trafikantgruppene. Kilde: NTP Godsanalyse

Reduserer kostnadene med 59 prosent

Trafikktall for Oslo viser at tyngre kjøretøy i stor grad unngår trafikken i rushtiden; varene fraktes enten inn til Oslo før 07:00 eller etter 09:00. Men det er det fortsatt tidvis tett trafikk utenfor rushtiden og lastebiler i Oslo-området opplever mye forsinkelser på grunn av køkjøring gjennom en arbeidsdag. Ved å gi godsbiler tilgang til kollektivfeltet utenom rushtiden (fra 09:00 til 07:00), beregner imidlertid TØI at forsinkelseskostnadene reduseres med 59 prosent. Dette utgjør 60 000 kroner hvert yrkesdøgn og totalt 15 millioner kroner årlig.

NLF-direktøren tror alle er tjent med å la større nyttekjøretøy bruke kollektivfeltet utenfor rushtiden. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktøren tror alle er tjent med å la større nyttekjøretøy bruke kollektivfeltet utenfor rushtiden. Foto: Stein Inge Stølen

Lastebilfrakt er kollektiv varetransport

Administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo, mener det er rett og rimelig å la større godskjøretøy benytte kollektivfeltene.

- Våre medlemmer er en viktig bærebjelke i samfunnet. De frakter matvarer, medisiner, byggematerialer og klær og sørger for avfallsinnhenting. En forsinket lastebil kan gi like store ringvirkninger for samfunnet som en forsinket buss. Vi har alltid ment at lastebiler utfører kollektiv varetransport, og bør naturligvis kunne benytte kollektivfeltet.

Når lastebiler blir forbikjørt på høyre side, forsvinner de mindre kjøretøyene i en blindsone. Illustrasjon: Stein Inge Stølen Når lastebiler blir forbikjørt på høyre side, forsvinner de mindre kjøretøyene i en blindsone. Illustrasjon: Stein Inge Stølen

Kan eliminere mange trafikkfarlige situasjoner

Han tror også medtrafikanter kan tjene stort på å åpne kollektivfeltet for større nyttekjøretøy.

- Det er alltid gunstig å la lastebilene ligge lengst til høyre i trafikkbilder med flere felt. Dette eliminerer farlige blindsonesituasjoner, som vi nå ser daglig der lastebiler blir forbikjørt av elbiler i kollektivfeltet på høyre side. Samtidig vil lastebilsjåførene få en bedre hverdag med redusert tidspress og derav mindre stress. Med dagens kjøre- og hviletidsreglement er det sjelden rom for store forsinkelser, forteller Mo.

Les TØIs rapport her