I en pressemelding som følger rapporten, fremgår det at etablering av et CO2-fond kan bidra til å redusere klimautslippene fra tungtransporten. Analysen viser at det er mest kostnadseffektivt å gi støtte til kjøretøy som benytter biodiesel.

Tungtransporten står for en stor andel av de landbaserte utslippene fra transport. 70 000 lastebiler slipper ut nærmere 2,5 millioner tonn CO2 årlig, og betaler årlig inn vel 1,2 milliarder kroner i CO2-avgift.

Les rapporten her

Et virkemiddel for å forsere innfasingen av lastebiler med fornybare fremdriftsløsninger er å etablere et CO2-fond for næringslivet etter samme prinsipper som dagens NOx-fond. Inntektene til et fond vil da kunne baseres på en andel av dagens CO2-avgift.

Kilde: TØI-rapport 1479/2016 Kilde: TØI-rapport 1479/2016

Blir fritatt CO2-avgiften

I praksis betyr dette at bedrifter som tilslutter seg CO2-fondet og forplikter seg til å møte gitte krav til utslippsreduksjon, fritas for CO2-avgift på diesel (1,16 kr/l) mot at de betaler en medlemsavgift per liter diesel til fondet. I sum vil dette gi bedriftene en markant besparelse per liter diesel, samtidig som de får et tydelig incentiv til å fase ut fossile drivkilder.

Geir A. Mo tror et CO2-fond er vegen å gå for å møte regjeringens utslippskrav. Foto: NLF Geir A. Mo tror et CO2-fond er vegen å gå for å møte regjeringens utslippskrav. Foto: NLF

Fjerner den økonomiske skjevheten

- Vi er kritiske til enhver tilnærming til utslippsreduksjon som bare baseres på avgiftsbelegging, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo. Han mener denne metoden hvor næringen får gulrot i tillegg til pisk vil gi langt større resultater.

- Det må ikke nødvendigvis være lønnsomt å velge fornybare løsninger. Men det bør i alle fall ikke gå på bekostning av konkurranseevnen, slik avgiftsmodellene tilsier i dag. Med et CO2-fond fjerner vi den økonomiske skjevheten mellom fossile og fornybare løsninger, og tilrettelegger for en raskere utfasing av ugunstige fremdriftskilder, legger Mo til.