HVO (hydrogenert vegetabilsk olje) løftes frem som en av de viktigste løsningene på dagens miljøutfordringer i transportnæringen. Ved å fase ut fossilt drivstoff og erstatte dette med biodrivstoff, kan CO2-utslippet reduseres med mellom 65 og 85 prosent.

Samtidig har det vært mye diskusjon rundt opphavet til dette biodrivstoffet. Avhengig av tilgangen på råstoff kan HVO være fremstilt av enten rent slakteavfall, en kombinasjon av dyre- og planterester eller som et rent planteprodukt. Når tilgang på slakteavfall minsker, vil behovet for planteavfall øke. Da er spesielt produktet PFAD særlig attraktivt. Og det er her kontroversene har oppstått.

Et komplisert bilde

PFAD er en forkortelse for Palm Fatty Acid Distillate og et biprodukt av palmeoljeproduksjon. Og som mange sikkert er klar over er palmeoljeproduksjon en av de største bidragsfaktorene til ødeleggelse av regnskog i Malaysia og Indonesia. Det er derfor et tankekors at et miljøvennlig biodrivstoff kan være med å ødelegge "verdens lunger". Men bildet er nok mer komplisert enn som så. Som ZERO selv skriver i sitt sammendrag:

"Siden PFAD er et produkt fra produksjonen av palmeolje er det behov for en særlig vurdering av bærekraften til råstoffet. Isolert sett finnes det PFAD fra bærekraftig og sertifisert produksjon som ikke er i konflikt med regnskog. Samtidig er produksjon av palmeolje en driver for regnskognedhogging. Selv om PFAD er et lite biprodukt fra produksjonen av palmeolje, og har lavere verdi (og dermed forsøkes minimert), er det grunn til stor varsomhet."

ZEROs daglige leder Marius Holm (til venstre) er en av pådriverne for et grønt skifte i transportnæringen. Her sammen med representanter for de største transport- og samferdselsselskapene i Oslo under Forum for fornybar transport. Foto: Stein Inge Stølen ZEROs daglige leder Marius Holm (til venstre) er en av pådriverne for et grønt skifte i transportnæringen. Her sammen med representanter for de største transport- og samferdselsselskapene i Oslo under Forum for fornybar transport. Foto: Stein Inge Stølen

Vil ikke drive opp prisene

Det handler i det store og hele om å ikke øke etterspørselen etter PFAD slik at prisene ikke drives opp og gir palmeoljeselskapene nye grunner til å felle regnskog. Samtidig har dagens HVO med PFAD-opphav ikke bidratt til å øke avskogningen siden det bare er et lite biprodukt fra produksjonen. Derfor skriver ZERO i sin konklusjon:

"Å reversere klimapolitikken ved å gå tilbake til fossilt drivstoff vil ha alvorlige konsekvenser for det grønne skiftet i transportsektoren. Derfor mener ZERO dagens HVO kan brukes inntil gode alternativer er på plass, under forutsetning av at aktørene konsekvent etterspør andre råstoff enn PFAD."

Ønsker mer bærekraftig alternativ

Regnskogfondet og ZERO har samarbeidet om å kartlegge konsekvensene ved bruk av PFAD. Begge organisjonene er positive til produksjon av biodrivstoff og bruk av HVO som alternativ til fossilt brennstoff, men ønsker å fase ut PFAD-produktet så fort som mulig og erstatte dette med et mer bærekraftig alternativ.

Les mer om HVO her

Les mer om ZEROS initiativ for grønt skifte i tungtransporten