- NLF har nå valgt å gå til anmeldelser knyttet til brudd på reglene om kabotasje ved transport av vindmøller mellom Båtsfjord Havn og Hamnefjellet i Båtsfjord. Vi anser at transporten bryter med gjeldende regelverk, sier Jan-Terje Mentzoni som er viseadministrerende direktør i NLF.

- Åpenbart brudd

- Vindmøllene lastes over på bil fra båt i Båtsfjord, og det er åpenbart at kabotasjereglene brytes. EUs regelverk for kabotasje er klar og sier at man kun kan kjøre maksimalt tre kabotasjeturer i løpet av syv dager dersom man har utført internasjonal transport inn i landet. Her snakker vi om innenlands transport, og i denne saken er ikke betingelsene for kabotasjetransport til stede, sier Mentzoni.

Må stoppes

På den bakgrunnen krever NLF nå at transporten stoppes og har derfor gått til anmeldelse av forholdet.

- Vi mener det er underlig at transporten fortsatt kjøres av et utenlandsk selskap all den tid transportbedriften som i dag transporterer vindmøllene fikk avslag fra Samferdselsdepartementet da de søkte om unntak fra kabotasjeregelverket. Det er mer enn nok kompetanse blant norske transportselskaper til at de kan transportere disse vindmøllene. I siste instans handler dette om å ivareta norske transportørers rett til å operere på like vilkår, sier Mentzoni.

Ikke kombinert transport

NLF er kjent med at det hevdes at transporten utføres i henhold til regelverket for kombinerte transporter. For at denne forskriften skal kunne brukes måtte vindmøllene ha vært transportert på en lastbærer over hele distansen og ikke, som i dette tilfellet, bli lastet over fra båt til bil i Båtsfjord.