Terje Moe Gustavsen holdt et innlegg i sammenheng med transportkonferansen og generalforsamlingen til Nordic Logistics Association (NLA) som ble avholdt i NLFs lokaler i Oslo. Sammen med medlemmer fra Sverige (SÅ), Danmark (DTL) og Finland (SKAL) drøftet Norges Lastebileier-Forbund innholdet i EU-kommisjonens foreslåtte mobilitetspakke, som blant annet inneholder et sterkt liberalisert kabotasjeregelverk.

- Her snakker jeg for meg selv og hva jeg synes om forslaget. Jeg mener at dette ikke er en hensiktsmessig veg å gå, fortalte vegdirektøren.

Kommer nye forslag i november

EUs foreslåtte mobilitetspakke har som hovedmålsetninger å forenkle både implementering og håndheving av regelverket, styrke rettighetene for arbeidstakere, sikre like konkurransevilkår, styrke det indre markedet, sørge for at Paris-avtalens forpliktelser etterleves, samt implementere en internasjonal digital løsning for bompengeinnkreving.

Pakken legges frem i tre trinn:

1. trinn ble offentliggjort 31. mai 2017. Her kom detaljene om endringene i kabotasjeregelverket og i bestemmelsene for utstasjonering av arbeidskraft frem.

2. trinn skal offentliggjøres i november 2017.

3. trinn kommer til neste år.

Diskuterte den nordiske vegtransportens fremtid

Ved siden av å orientere partene om utviklingen i hvert enkelt medlemsland drøftet NLA-representantene mange forskjellige aspekter ved EU-pakken under de to dagene konferansen og generalforsamlingen varte. Kjøre- og hviletid, tilgang på døgnhvileplasser, overnattingsmuligheter ved ukehvil, kabotasje, utstasjonering av arbeidskraft, arbeidsmarkedet i de nordiske landene, bruk av modulvogntog og fagforeningssamarbeid over landegrensene er noen av punktene som sto på agendaen.