Den såkalte "vindmøllesaken" har vakt stor oppmerksomhet i næringen det siste halve året. Den 26. januar 2017 fikk Transport Company Ville Silvasti Oy innvilget sin søknad om dispensasjon fra kabotasjereglene for å utføre transport av vindmøller i Norge. Dette ble gjort til tross for at NLF kunne dokumentere at flere norske selskaper hadde både utstyr og kapasitet til å utføre oppdraget. NLF gjorde Samferdselsdepartementet oppmerksom på dette i slutten av desember 2016.

Får ikke bruke utenlandske kjøretøy

Da det ble kjent at dette og ytterligere ett selskap hadde søkt om utvidelse av dispensasjonen, ga NLF sin klare anbefaling om at dette ikke burde innvilges. I vedtaksbrevet fra Samferdselsdepartementet står følgende:

"NLF tilrår, i brev av 24. mai 2017, at det ikke gis dispensasjon til ytterligere kabotasjefritak. Bakgrunnen for dette er at det finnes tilgjengelig utstyr og kompetanse hos norske transportselskaper til å utføre denne transporten. De viser til at det er minst 7 norske transportselskaper som har utstyr til å frakte slike komponenter. Flere av disse selskapene har vært involvert i tilsvarende oppdrag tidligere, samt at norske selskaper har gitt tilbud i forbindelse med anbudsprosesser for slik transport."

Samferdselsdepartementet vedtok på bakgrunn av dette å avslå søknaden om midlertidig bruk av utenlandskregistrerte kjøretøy ved Båtsfjord og Egersund.

Les også: Flere utenlandske lastebiler