I rapporten har TØI utnyttet Statens vegvesen sine databaser for analyser av godstransport i by. Formålet med arbeidet har vært å få fram strukturtall på godstransport i byområder, samt å påpeke hvordan Statens vegvesen bedre kan tilrettelegge for at registerbasert informasjon kan danne basis for statistikk om godsbiler både på nasjonalt nivå, men også på et lavere geografisk nivå, som f.eks. for bykommuner.

Les hele rapporten her

NLF-direktør Geir A. Mo mener lastebiler bør få tilgang til kollektivfelt utenfor rushtiden, noe som understøttes av TØIs funn. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo mener lastebiler bør få tilgang til kollektivfelt utenfor rushtiden, noe som understøttes av TØIs funn. Foto: Stein Inge Stølen

Enda verre vest for Oslo

Dette kommer i tillegg til en eksisterende litteraturstudie gjort av TØI på oppdrag av Vegdirektoratet, som viser at forsinkelser på motsatt side av byen koster 41,8 millioner kroner årlig. Totalt står altså E18-køene alene for nærmere 74 millioner kroner i kostnader for næringslivet i Oslo.

- Dette forteller oss to ting: For det første må utbygging av E18 prioriteres. For det andre må det seriøst vurderes om lastebiler skal få kunne benytte seg av kollektivfeltene utenfor rushtiden, forteller NLF-direktør Geir A. Mo. Han viser til TØI-rapporten " Framkommelighetstiltak og næringslivets køkostnader" som har vurdert effekten av å la nyttetransport bruke kollektivfelt utenfor rushtiden.

- En forsinket lastebil kan gi like store ringvirkninger for samfunnet som en forsinket buss. Vi har alltid ment at lastebiler utfører kollektiv varetransport, og bør naturligvis kunne benytte kollektivfeltet.

Les også:  Lastebiler i kollektivfelt sparer næringslivet millioner