Den nye minstelønnssatsen som trer i kraft fra og med 1. juni tilsvarer den nåværende satsen for nær- og distribusjonstransport i Godsoverenskomsten 2016-2018, den dominerende tariffavtalen innen vår næring.

Minstelønn ble innført for lastebilsjåfører for første gang med virkning fra 1.juli 2015 i form av en egen offentlig forskrift – om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei. Denne forskriften er nå forlenget – og oppdatert – i den forstand at minstelønnen er hevet fra kr. 158,32 per time i 2015 til kr. 167,65 fra 1.juni 2017. Dette er på bakgrunn av tariffrevisjonen i 2016 og mellomoppgjøret i 2017.

For hvem gjelder minstelønnen?

Det er ingen endringer når det gjelder hvem forskriften gjelder. Men det kan likevel, ut fra forskriftens § 2, være grunn til å minne om hvem forskriften omfatter – og ikke:

Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Forskriften gjelder også:

a) kabotasjekjøring, det vil si transportoppdrag mellom steder i Norge som etterfølger en grensekryssende transport til Norge, og

b) kombinert transport, det vil si transport på vei i Norge som starter eller slutter med en grensekryssende transport på jernbane eller skip.

Forskriften gjelder ikke grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette.

Forskriften gjelder ikke ved transport av virksomhetens egne varer.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.