- I dag utnyttes ikke bilene effektivt. Det fører til økt miljøbelastning og det fører til flere lastebiler på veien, sier direktør Geir A. Mo i NLF.

Modent for oppgradering
NLF mener dagens regelverk er modent for oppgradering. Regelverket er gammelt, tar ikke hensyn til teknologisk utvikling på bilene og er heller ikke i harmoni med miljømålene.

- Vi vet at transportmengden i fremtiden vil øke kraftig. Det er heller ikke noen hemmelighet at den største økningen kommer på vei.  Dessverre hindrer gamle ordninger oss fra å utnytte bilene maksimalt - noe som igjen fører til større miljøbelastning, mer slitasje på veiene og enda flere lastebiler ute på veiene, sier Mo.

Ingen tekniske hindringer
NLF mener målet må være å kunne frakte gods med lavest mulig miljøbelastning per tonn/kilometer – og det er kun mulig dersom man utnytter bilene bedre enn hva som er tilfellet i dag. Rent teknisk er det heller ikke noen hindringer i veien for å øke vektene.

- På dagens biler er det rom for å øke totalvekten uten at man trenger å gjøre tekniske endringer på kjøretøyene. Dermed kan næringen effektivisere uten at det er store kostnader involvert. Men det kreves at blant annet veilistene må omarbeides noe slik det allerede har blitt gjort for tømmerbiler og for modulvogntog, sier fagsjef teknikk Dag Nordvik i NLF

Bedriftsøknomisk lønnsomt
TØI slår i en rapport (1319/2014) fast at økte vekter og volum vil være bedriftsøkonomisk lønnsomt fordi det da kan transportere større godsmengde med færre vogntog. I den samme rapporten bekrefter TØI at også miljøbelastningen blir mindre. Rapporten slår også fast at trafikksikkerheten økes, samtidig som trafikkavviklingen for en gitt godsmengde bedres fordi antallet lastebiler på veiene vil kunne reduseres.