Funnene ble presentert i TØI-rapporten "Kartlegging av kjøretøybranner i norske vegtunneler 2008-2015", som ble publisert i år. vegtunneler 2008-2015", som ble publisert i år. Her gjennomgås alle tunnelbrannene i perioden, og signifikante funn trekkes ut. Et av hovedfunnene er sammenhengen mellom tyngre kjøretøy og undersjøiske tunneler.

- Vegtunneler er vanligvis minst like sikre som tilsvarende vegstrekninger i fri luft, men de har et katastrofepotensial ved brann. Tunge kjøretøy er overrepresentert i branner og tilløp i tunneler med høy stigningsgrad. Det er også en signifikant sammenheng mellom undersjøiske vegtunneler og andelen tungbiler involvert i branner og tilløp, forteller Tor-Olav Nævestad, forsker ved TØI.

Forsker Tor-Olav Nævestad har gjennomgått samtlige tunnelbranner mellom 2008 og 2015. Funnene viser en klar sammenheng mellom branner i tyngre kjøretøy og undersjøiske tunneler. Foto: TØI / Wikipedia Commons Forsker Tor-Olav Nævestad har gjennomgått samtlige tunnelbranner mellom 2008 og 2015. Funnene viser en klar sammenheng mellom branner i tyngre kjøretøy og undersjøiske tunneler. Foto: TØI / Wikipedia Commons

Dobbelt så høy ulykkesandel

I tillegg til den åpenbare brannfaren ved varmgang i bremser og drivverk, nevnes det i rapporten at "Kjøretøybrannene med katastrofepotensial i vegtunneler gjerne er knyttet til tunge kjøretøy, som gjerne har drivstoff og last som kan gi grunnlag for betydelig varme og røykutvikling".

TØI er imidlertid tydelige på at det statistisk sett oppstår færre ulykker i tunneler enn i friluft på norske veger. Samtidig viser forskning at tunge kjøretøy er overrepresentert når først ulykken er ute:

"Andelen involverte tunge kjøretøy i tunnelulykker er dobbelt så høy som trafikkmengden og ulykkesandelen på åpen veg skulle tilsi. Dette er tankevekkende tatt i betraktning den alvorlighetsgraden og det katastrofepotensialet som tungbilulykker i vegtunneler kan ha", står det i rapporten.

NLF-direktør Geir A. Mo er sterk motstander av flere undersjøiske tunneler med høy stigningsgrad. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo er sterk motstander av flere undersjøiske tunneler med høy stigningsgrad. Foto: Stein Inge Stølen

Ingen unnskyldning

- Det er svært urovekkende at regjeringen i det hele tatt vurderer et nytt tunnelløp under Oslofjorden når denne kunnskapen ligger på bordet, sier NLF-direktør Geir A. Mo. Han mener det ikke finnes noen unnskyldning for å prioritere kortsiktige budsjetter fremfor trafikantenes sikkerhet.

- Hvis en velger undersjøisk tunnel på en strekning med mye tungtransport, velger en også tunnelbranner. Selv om broløsningen er noe dyrere, står den samfunnsøkonomiske nytten mye sterkere enn ved tunnel, sier Mo, og viser til Statens vegvesens utredning. Denne trekker frem tunnelvalget som det klart dårligste når en ser på total samfunnsøkonomi. I tillegg advarer også Vegvesenet mot risikofaktoren ved å benytte dagens stigningsgrad.

- I beste fall vil vi oppleve like mange stengninger og branner som i dag. I verste fall kan det oppstå en skikkelig katastrofe. Det har allerede vært nære på ved flere anledninger. Trafikkmengdene kommer bare til å øke, og mye av dette vil være tyngre lastebiler. Jo lenger tid det går, jo større blir sjansen for at det oppstår alvorlige hendelser, avslutter NLF-direktøren.

Les hele TØI-rapporten her