- Det ble et spennende valg med hårfine marginer. Det vil fortsatt ta lang tid før en kan si noe om hvordan den faktiske regjeringskonstellasjonen vil se ut, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Han er fornøyd med at vi nå vil se en videreføring av den eksisterende samferdselspolitikken.

- Det vil gi den sittende regjeringen mulighet til å innfri løftene de har kommet med både under valgkampen og i de fire siste årene totalt sett.

Han legger samtidig til at den nye regjeringskonstellasjonen, med et styrket Senterparti og flere mandater på sosialistisk side, kan gi nye utfordringer og muligheter.

- Vi håper og tror at dette kan gi større handlingsrom og mulighet for påvirkning for organisasjoner som NLF.

Verdivalget for transportnæringen

Under årets valg var det hovedsakelig de norske verdiene som sto i sentrum. Mange viktige saker har blitt diskutert, men noen spørsmål har dominert: Hvordan skal det norske samfunnet egentlig være, og på hvilke verdier skal vi basere politikken vår? Dette mener Mo også har vært synlig i transportdebattene.

- Selv om det ifølge oss ikke har vært synlig nok i det offentlige ordskiftet, har verdispørsmålet også stått sentralt innen transport og samferdsel. Siden forrige stortingsvalg i 2013 har nemlig svært mye endret seg i vår næring. En helt ny generasjon utslippsvennlige lastebiler har kommet i flertall blant NLFs medlemmer og kompetansenivået blant norske transportører er høyere enn noensinne. Samtidig har marginene skrumpet inn til det minimale - det har aldri vært vanskeligere å etablere seg innen transport av gods på vei i Norge, understreker han.

Resultatet av EU-liberaliseringen er synlig på døgnhvileplasser over hele landet. Her fra Fugleåsen sør for Oslo. Foto: Stein Inge Stølen Resultatet av EU-liberaliseringen er synlig på døgnhvileplasser over hele landet. Her fra Fugleåsen sør for Oslo. Foto: Stein Inge Stølen

Problemene tårner seg opp

Årsaken til den tøffe konkurransesituasjonen ligger i stor grad i utfordringene som et liberalisert EU-marked har ført med seg, mener Mo.

- Østeuropeiske lavpristransportører driver permanent tredjelandstransport og kabotasjevirksomhet i Skandinavia, uten krav til vinterkompetanse, miljøstandard på kjøretøy eller HMS-dokumentasjon. Sjansen for at det oppstår både ene- og møteulykker stiger for hvert utenlandsk vogntog som kommer over grensen. Disse har to til tre ganger så høy ulykkesrisiko som norske vogntog, viser analyser utført av TØI.

Et annet punkt som påpekes er norske myndigheters manglende mulighet til å innkreve bøter utenfor Norden:

- Ifølge tall fra Statens innkrevingssentral er det mer sannsynlig at boten kastes rett i søpla enn at østeuropeiske sjåfører gjør opp for seg. I tillegg begynner stadig flere elementer ved det eksisterende bompengeregimet å slå sprekker. Vi tror ikke Vegdirektoratets offisielle betalingstall for utenlandske AutoPASS-abonnenter gir et riktig bilde av de faktiske forholdene. Etter påtrykk fra NLF blir dette nå også undersøkt av Samferdselsdepartementet.

Må motarbeide ytterligere liberalisering

På toppen av disse utfordringene har EU-kommisjonen nå lagt frem et forslag til en ny mobilitetspakke som totalt sett vil føre til en ytterligere liberalisering av dagens konkurransesituasjon.

- Hvis den vedtas slik den foreligger og myndighetene ikke stopper den vil norsk transportnæring møte tøffere utfordringer enn noen gang – og bli forandret for alltid. Jeg mener det vil være grunn til å frykte at den ikke overlever. Etter at NLF denne sommeren har reist landet rundt for å opplyse politikere på både lokalt og nasjonalt nivå om farene ved den foreslåtte EU-pakken, er vi styrket i troen om at det nå finnes tverrpolitisk enighet om at forslaget ikke kan aksepteres.

Disse forholdene mener Mo i sum utgjør en kjempeutfordring, ikke bare for den norske transportnæringen, men også for den kommende regjeringen.

- Gjennom NLFs Transportturné i forkant av valget har vi fått overraskende mange forpliktelser fra samtlige politiske hold. Det betyr at uavhengig av hvordan regjeringskonstellasjonen til slutt blir, kommer det til å sitte politikere i sentrale posisjoner som har lovet både endring og handlekraft.

EU-vilkår som rammer hele samfunnet

De siste fire årene har vært en vekkerklokke for den norske transportnæringen, mener NLF-direktøren:

- Vi kan ikke lenger sitte på gjerdet og se at internasjonale regelverk utformet for å sikre lik konkurranse på kontinentet medfører økt ulykkesrisiko, dårligere lokalmiljø og sosial dumping her i Norge. Det er heldigvis allerede positive tiltak i bevegelse, men toget har bare så vidt forlatt perrongen. Hvis vi skal klare å ivareta de sunne verdiene på norske veier også i fremtiden, er vi avhengig av en regjering som er tydelig og sterk i møtet med internasjonale interesser. NLF er for fri konkurranse, men kun på like vilkår - og aldri på bekostning av trafikksikkerhet og miljø, sier Mo, som håper at den nye regjeringen styrker innsatsen for å sikre norsk transportnærings fremtid.

Les også: - Det er noe feil med kostnadsstrukturen