Den 30. april sendte regjeringen ut et høringsforslag om å tillate bruk av elektroniske fraktbrev. Svarfristen gikk nylig ut og arbeidet med å gjennomgå tilbakemeldinger fra de forskjellige instansene er nå i gang. NLF understreket i sitt høringssvar viktigheten ved å fremskynde innførsel av såkalte e-CMR.

- Et elektronisk fraktbrev er raskt og enkelt å fremlegge for kontrollmyndighetene. Dette har man allerede testet ut i flere av pilotprosjektene som er gjennomført. Det er ingen grunn til å nøle. Jo før man får dette på plass, jo bedre, sier administerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

Les bakgrunnen: Fraktbrev-kaoset som lammer kontrollmyndighetene

NLF-direktør Geir A. Mo vil ha elektroniske fraktbrev på plass så fort som mulig. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo vil ha elektroniske fraktbrev på plass så fort som mulig. Foto: Stein Inge Stølen

Støttes av Justisdepartementet

Kommunikasjonssjef Gunnar A. Johansen i Justis- og beredskapsdepartementet tror også e-CMR kan løse dagens utfordringer.

- Elektroniske fraktbrev vil trolig kunne avhjelpe problemer med uleselig skrift og signatur, ufullstendig utfylling av fraktbrev og større sikkerhet for at fraktbrevet er autentisk og dermed ikke manipulert.

Johansen legger til at vegfraktkonvensjonen og departementets ansvar for vegfraktavtaler legger enkelte føringer, men at det utover dette vil være viktig å vurdere næringens egne forslag til løsninger.

Dette skal fraktbrevet inneholde: 

Lovhjemmel: §2a i forskrift om internasjonal person- og godstransport, samt kabotasje av 26. mars 2003 nr. 402, som trådte i kraft 1.juli 2011

  • Avsenderens navn, adresse og underskrift
  • Transportørens navn, adresse og underskrift
  • Mottakers navn og adresse, samt, etter at godset er levert, mottakers underskrift og dato for levering
  • Sted og dato for overtakelse av godset, samt sted der godset skal leveres
  • Den alminnelige betegnelsen på godset, emballeringsmetoden, samt, dersom det gjelder farlig gods, en allment anerkjent betegnelse på godset, sammen med antallet pakker og særlig merking og nummerering av pakkene
  • Godsets bruttovekt eller mengde gods uttrykt på annen måte
  • Motorvognens og tilhengerens nummerskilt

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar