Den langvarige og uvanlige tørken i Sør-Norge har medført en kritisk mangel på fôr til husdyr. Bønder har nå sett seg nødt til å slakte mange flere dyr enn det som er vanlig for sesongen, både for å spare fôr til vintersesongen og for å bevare jordbruket på lang sikt.

Dette medfører økt press på både slakteriene og transportørene som frakter dyr til slakt. For å fordele dyr jevnt over på landets slakterier vil det bli behov for å utvide deler av kjøre- og hviletidsreglementet. Geografisk dreier det seg om områdene Hedmark, Oppland, Akershus, Østfold, Buskerud, Telemark og Vestfold, hvor Nortura ønsker å kunne transportere vestover og nordover til øvrige slakterier.

Måtte søke til EFTAs Overvåkingsorgan (ESA)

Vegdirektoratet kan innvilge slike dispensasjoner for inntil 30 dager, men unntakstilstanden er ventet å vare i flere måneder. Derfor har det også blitt søkt til EFTAs Overvåkningsorgan (ESA), som fattet vedtak den 16. august.

Deretter lå veien klar for Vegdirektoratet, som raskt kom til samme konklusjon som ESA. Vedtaket som nylig ble innvilget omfatter alle sjåfører som transporterer levende dyr til slakteri, og innebærer følgende punkter:

1. Dispensasjonen gjelder i følgende periode: 20. august til 1. november 2018.

2. Dispensasjonen gjelder for sjåfører som utfører transport av levende dyr til slakteri.

3. Det innvilges dispensasjon fra forordning 561/2006 artikkel 7:

  • Sjåførene kan kjøre 5 timer før 15 minutters pause, for deretter å kjøre 3 timer før 30 minutters pause

4. Det innvilges dispensasjon fra forordning 561/2006 artikkel 8 nr. 4:

  • Sjåførene kan ha høyst 4 reduserte døgnhviler mellom to ukehviler

5. Det innvilges dispensasjon fra forordning 561/2006 artikkel 8 nr. 6:

  • Sjåførene skal i løpet av 4 påfølgende uker ha minst en normal ukehvil og 3 reduserte ukehviler på minst 24 timer
  • En av de reduserte ukehvilene skal kompenseres av en tilsvarende hvileperiode som tas samlet innen utløpet av den fjerde uken etter den aktuelle uken 

Positivt for dyrevelferden

NLF-direktør Geir A. Mo er fornøyd med at ESA og Vegdirektoratet lytter til dyretransportørene og innvilger dispensasjonen.

- Dette er en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. Ekstremvær gir ringvirkninger og konsekvenser som veldig ofte rammer matprodusentene og transportnæringen. For å ivareta både dyrene som transporteres og sjåførene som utfører transporten er det viktig at man tar hensyn til de omstendighetene man befinner seg i, forteller Mo.

Samtidig understreker han at dette ikke er en fullstendig dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene.

- Dispensasjonen som er gitt gjør at man begrenser lengde på pausene med dyr i bilene, noe som næringen har påpekt er viktig av dyrevelferdsmessige årsaker.

Han legger til at NLF også arbeider med dispensasjon fra totalvektsbestemmelsene for de som transporterer fôr, innenfor trafikksikkerhetsmessig akseptable rammer. 

- På den måten kan også presset på fôrtransportørene reduseres, avslutter NLF-direktøren.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar