Da Lastebil.no tidligere i år satte fokus på Kreiss’ virksomhet i Norge, deriblant gjentatte brudd på regler for lønns- og arbeidsvilkår, ble selskapet gjenstand for oppmerksomhet langt utover transportnæringen. Flere riksdekkende medier plukket opp saken og stilte store spørsmålstegn ved Kreiss’ manglende vilje til å forholde seg til norske lover og regler ved kabotasjekjøring i Norge.

Anklaget Arbeidstilsynet for lovbrudd

Tidligere i sommer ble det også kjent at direktøren i selskapet valgte å si opp sin stilling med nærmest umiddelbar virkning, uten å oppgi hvorfor. Dette kom i kjølvannet av en krass ordkrig mellom selskapet og Arbeidstilsynet, som Kreiss blant annet anklaget for å bryte loven.

Etter en lang og turbulent saksgang har Kreiss nå valgt å legge inn et nytt gir: På sensommeren ble Deloitte Advokatfirma AS hyret inn for å representere Kreiss i saker tilknyttet Arbeidstilsynet. Og de har ikke ligget på latsiden.

Skylder på Arbeidstilsynet for bortfall av oppdrag

I et brev til Arbeidstilsynet datert 26. september hagler anklagene: Kreiss formidler gjennom Deloitte at «manglende veiledning fra Arbeidstilsynet har medført at SIA Kreiss ikke har kunnet ivareta sine interesser på en forsvarlig måte, og grunnet dette lidt et økonomisk tap i form av ilagt tvangsmulkt og bortfall av oppdrag i perioden for tvangsmulkt.»

I det samme brevet fremkommer det at Kreiss har sendt inn lønnslipper i et forsøk på å dokumentere at kabotasjesjåfører har fått lønn etter de norske minstelønnsreglene, men at Arbeidstilsynet har kommet frem til at dokumentasjonen ikke er tilfredsstillende.

Kort oppsummert mener Kreiss, gjennom Deloitte Advokatfirma AS, at grunnen til at de ikke klarer å dokumentere minstelønnen på tilstrekkelig vis, ligger i Arbeidstilsynets mangelfulle veiledning. 

Mener de har krav på særskilt oppfølging

Mens enkelte, deriblant Norges Høyesterett i sakene 229-91 og 2-92, kanskje vil hevde at aktører som velger å operere i et marked selv må sette seg inn i de gjeldende lover og regler knyttet til det markedet, deler ikke Kreiss denne oppfatningen. Deloitte skriver:

«SIA Kreiss er et utenlandsk selskap, og har derfor ikke de samme forutsetningene for å sette seg inn i norsk lovgivning som norske selskaper. SIA Kreiss har derfor hatt et kvalifisert behov for veiledning, særlig i form av tydelighet og spesifisering, for å i tilstrekkelig grad kunne oppfylle påleggene fra Arbeidstilsynet.»

Lastebil.no har kontaktet Deloitte Advokatfirma AS for kommentar, men har så langt ikke fått konkrete uttalelser fra firmaet.

Les bakgrunnen: Kreiss nekter å oppfylle krav, anklager Arbeidstilsynet for lovbrudd