Den forventede veksten i befolkningen og norsk økonomi vil føre til at mengden gods som skal fraktes også vil øke. Godsanalysen som ligger til grunn for NTP (2018-2029) viser at størsteparten av denne veksten vil komme på veiene. Fram mot 2030 er det beregnet at veksten i gods på vei vil være på nærmere 50%. I samme tidsrom har norske myndigheter gjennom Paris-avtalen forpliktet seg til å kutte kraftig i sine klimautslipp. Transportnæringen skal på sin side kutte 40% i sine utslipp innen 2030. Kombinert med den forventede veksten i godsmengde er dette en formidabel oppgave. NLF erkjenner at vår nærings aktivitet har negative følger for miljø og klima, og ønsker å bidra til å minimere disse.

Beregninger utført av NLF viser at medlemsbedriftene vil trenge 15 000 nye sjåfører frem mot 2030. Illustrasjonsfoto: Colourbox Beregninger utført av NLF viser at medlemsbedriftene vil trenge 15 000 nye sjåfører frem mot 2030. Illustrasjonsfoto: Colourbox

Kritisk sjåførmangel

På samme tid har næringen også utfordringer med å rekruttere nok sjåfører. Utregninger med basis i NLFs konjunkturundersøkelse viser at våre medlemsbedrifter alene trenger 15 000 nye sjåfører fram mot 2030, dersom de skal utføre en like stor andel av det framtidige transportarbeidet som i dag. Vi kan også slå fast at denne utfordringen ikke kan løses ved å rekruttere sjåfører fra andre land. Hele Europa sliter med sjåførmangel i mer eller mindre like stor grad. Derfor er det avgjørende at NLF sammen med myndighetene tar kraftfulle grep for å løse dette ved å rekruttere sjåfører i Norge.

For å jobbe mot målet om en bærekraftig transport krever NLF:

  • At det tillates økte totalvekter på eksisterende bilpark
  • At arbeidet med å fjerne flaskehalser for modulvogntog intensiveres
  • At myndighetene tar grep for å sikre transportnæringen tilgang til bærekraftig HVO
  • At eventuelle nye incentivordninger for å skape et marked for ny, klimavennlig teknologi sikrer at også små aktører kan benytte seg av dem
  • At rekrutteringen av lastebilsjåfører styrkes, spesielt blant kvinner
  • At det åpnes for lånekassefinansiering av yrkessjåførutdanningen for lastebilsjåfører
  • At landslinjene for logistikk- og transportfag styrkes

Les også:  - Risikerer at 100 ungdommer ikke får starte læretiden sin