NLF ønsker en sikker og effektiv godstransport. Vi bidrar til dette på mange måter, blant annet ved å sørge for at våre medlemsbedrifter har adgang til de beste verktøyene for å forebygge ulykker, og at de har fokus på HMS når de planlegger og gjennomfører sine oppdrag. Vår innsats for å lære barn om blindsoner på store kjøretøy gjennom programmet «Venner på veien» er også et eksempel på våre viktige bidrag for trafikksikkerhet.

Likevel er det mange faktorer vi ikke har kontroll med. Den viktigste av disse er veistandarden og Norges særskilte utfordringer pga. vårt landskap og våre skiftende årstider. Vi er derfor avhengig av at myndighetene gjør sin del av jobben.

For å bedre sikkerheten og effektiviteten på det norske veinettet krever NLF derfor:

  • At det norske veinettet har et nivå på vinterdriften som fører til stabile føreforhold dersom det ikke er ekstremvær.
  • At det blir innført tydelige standarder på vinterdrift og at disse følges opp tett.
  • At vinterdriftskontrakter som inngås gir aktørene som faktisk utfører arbeidet gode nok rammevilkår til å holde seg godt innenfor den satte standard.
  • At det utformes generelle instrukser som gjør at oppryddingen etter ulykker går raskere enn i dag.
  • At berging av biler utenfor veien som hovedregel må utføres om natten.
  • At det i tilfeller der lastebiler og vogntog får stans pga. dårlige dekk og/eller kjøreferdigheter må bilbergerne få mulighet til å fjerne kjøretøyet og holde det igjen inntil regningen er betalt.
  • At det åpnes for kolonnekjøring eksklusivt for tunge kjøretøy over fjelloverganger under vanskelige værforhold. 
  • At SVV prioriterer myke trafikanters sikkerhet foran bussenes framkommelighet når de planlegger nye busstopp.
  • At framtidige fjordkryssinger fortrinnsvis løses med bro, og at man skal etterstrebe å alltid legge beste tilgjengelige teknologi til grunn i utredninger.
  • At ulike veiprosjekter alltid må sees i sammenheng, på tvers av etater og byggherrer, med mål om å minimere påvirkningen på eksisterende trafikk.

 Les også: - Det skal ikke lønne seg å være kjeltring