Tariffnemnda vedtok i sitt møte 12.oktober å følge minstelønnssatsen fra årets tariffoppgjør på kr. 171,45 per time. Det kan være grunn til å minne om at ikke all kjøring omfattes av minstelønnskravet. Det forutsettes nærmere bestemt at:

  • Kjøretøyet har en totalvekt på over 3,5 tonn
  • Minstelønnen gjelder ved kjøring mellom steder i Norge. Dette inkluderer kjøring som etterfølger en grensekryssende transport til Norge (kabotasjekjøring og kombinerte transporter)
  • Minstelønnen gjelder ved transport av andres varer (ikke virksomhetens egne varer).

Hva med dietten?

På dette området har forskriften nå blitt mer konkret. I § 5 «Utgifter til diett» heter det:

Ved transportoppdrag med planlagt overnatting skal diett utbetales i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett (per. 01.04.2018 = kr. 300,-). Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.

Det er første gang at man i forskriften går ut med et konkret kronebeløp. Men vær obs på at denne satsen ennå kan bli endret under behandlingen av statsbudsjettet for 2019.

Store forskjeller i lønnsnivå

Nesten ni av ti (88 %) av norske lastebileiere utbetalte, ifølge Arbeidstilsynets tall, lønn i samsvar med allmenngjøringsforskriften i perioden 1. juli 2015 – 7.august 2018.

 Ser man på tilsvarende utenlandske firmaer fikk hele 74 % av sjåførene som kjører i Norge ikke allmenngjort lønn. Tallene er her riktignok ikke helt ferske (2015-2017). Det er likevel tvilsomt om dette bildet har endret seg vesentlig i år.

Les også: Dette er transportkjøpers ansvar