- I all hovedsak er vi fornøyde med planene som nå er lagt frem, men vi liker ikke at etterslepet på flere strekninger øker. Samtidig vet vi at transport av fisk i nord vil øke betydelig og vi er bekymret for om investeringene her vil være store nok til å møte den økte trafikken som denne landsdelen vil få, sier direktør i NLF Geir A. Mo umiddelbart etter at vegdirektør Terje Moe Gustavsen la frem handlingsprogrammet for innsatsen på riksveg i den første seksårsperioden av Nasjonal Transportplan onsdag.

I programmet legges det til rette for at det skal bygge 440 kilometer ny vei der 105 kilometer er firefelts veg og hvor 60 kilometer er to- og trefeltsveg med midtdeler. Samtidig legges det opp til at 1500 kilometer riksveg skal får nødvendig standard for å hindre alvorlige utforkjøringsulykker.

 

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen lover økt kontrollinnsats i programmet som han la frem onsdag. Vegdirektør Terje Moe Gustavsen lover økt kontrollinnsats i programmet som han la frem onsdag.

- I forhold til tungtrafikken må vi sørge for et vegnett som er holdbart og hvor det sikres godt arbeidsmiljø og like konkurransevilkår, sa vegdirektøren. I det ligger det økt kontrollinnsats. Ett av satsningsområdene blir tilsyn av tunge kjøretøyer i forhold til vinterutrustning og ulovlig kabotasje.

Derfor vil Statens vegvesen satse på målrettede, risikobasert tilsyn med kjøretøyer, førere og med virksomheter der man vet det er høy risko for overtredelse av regelverket.

I programmet ligger det også en gigantisk opprustning av tunneler. Totalt sett bidrar det til at vedlikeholdsetterslepet reduseres noe – men fordi prioriteringen blir på tunneler vil etterslepet øke noe på andre deler av vegnettet.

Det er også klart at man øker innsatsen i forhold til drift av vegnettet. Her vil tiltak som ivaretar trafikksikkerheten prioriteres i tillegg til driftsoppgaver som har direkte konsekvenser for fremkommeligheten for næringstransporten.

I programmet som ble langt frem onsdag morgen kommer det også frem at det skal avsettes midler for å åpne nye deler av riksvegnettet for modulvogntog i tillegg skal det bygges ut flere døgnhvileplasser for tungtransporten.

Nøkkeltall

  • Den statlige rammen til vegformål i 2018-2023 er 241,9 mrd. 2017-kr. Det er om lag 18 prosent høyere enn nivået i 2017 (inklusive Nye Veier AS).
  • Statens vegvesens ramme er på 199,4 milliarder kr for seksårsperioden 2018-2023. I snitt er dette 10 prosent over bevilgningen i 2017. I tillegg innkreves anslagsvis 42 mrd. kr i bompenger i perioden.
  • I Nasjonal transportplan 2018-2029 prioriteres drift, vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur slik at forfallet ikke øker og deler av etterslepet tas igjen.
  • 23,3 mrd. kr skal brukes til vedlikehold på vegene i perioden 2018-2023. I tillegg kommer en post på 10,2 mrd. kr til fornying.

Vegvesenets store prosjekter som åpnes i perioden 2018-2023

Prosjekter > 500 mill. kr Fylke  
Rv 110 Ørebekk – Simo Østfold
E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum Buskerud/Oppland
E18 Bommestad – Sky Vestfold
E18 Varoddbrua Vest-Agder
E39 Eiganestunnelen Rogaland
Rv 23 Dagslett – Linnes Buskerud
Rv 282 Holmenbrua Buskerud
E39 Svegatjørn – Rådal Hordaland
E39 Bjørset – Skei Sogn og Fjordane
E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra Møre og Romsdal
E39 Lønset – Hjelset Møre og Romsdal
E134 Damåsen – Saggrenda Buskerud
E134 Gvammen – Århus Telemark
Rv 13 Ryfast Rogaland
Rv 36 Skyggestein – Skjelbredstrand Telemark
E16 Sandvika – Wøyen Akershus
E16 Bjørum – Skaret Akershus og Buskerud
E16 Bagn – Bjørgo Oppland
E6 Vindåsliene – Korporalsbrua Trøndelag
E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen Trøndelag
Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger Trøndelag
Rv 4 Roa – Gran grense, inkl Jaren – Amundrud – Lygnebakken Oppland
E136 Stuguflaten – Rødstøl, krabbefelt Møre og Romsdal
E6 Helgeland sør inkl. Kappskarmo – Brattåsen – Lien Nordland
E6 Helgeland nord Nordland
Rv 80 Hunstadmoen – Thallekrysset Nordland
E6 Hålogalandsbrua Nordland
E6 Sørkjosfjellet Troms
E6 Kvænangsfjellet Troms
E6 Tana bru Finnmark
Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS) Hedmark
Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS) Hordland