Det foreslåtte statsbudsjettet for 2019 skal kunne gi en NTP-oppfylling på 31,1 prosent, noe som ikke er langt unna målsetningen satt for perioden 2018-2023. Det er satt av 37,1 milliarder kroner til vegformål, noe som er en økning på 4,7 prosent fra saldert budsjett for 2018.

Her er strekningene som ligger inne i budsjettet for 2019 i en alfabetisk fylkesvis oversikt.

Akershus

 • E16 Sandvika – Wøyen, Bærum kommune 
  Prosjektet inngår som en del av Oslopakke 3. Ny E16 legger til rette for en utvikling av Sandvika som byområde og vil redusere lokale miljøproblemer. Anleggsarbeidet startet i januar 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. I alt 460 millioner kroner er foreslått til prosjektet E16 Sandvika – Wøyen. De foreslåtte midlene forutsettes i sin helhet å komme fra bompengeselskapet. Tidligere har det vært tildelt statlige midler til prosjektet – som er et Oslopakke 3-prosjekt.    
 • E16 Bjørum – Skaret, Bærum kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud 
  Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart i april 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 250 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret til forberedende arbeider, hvorav 50 millioner kroner i statlige midler og 200 millioner kroner som forutsettes å komme fra bompengeselskapet.
 • E18 Retvet – Vinterbro, Ås og Ski kommuner 
  Det settes av midler til grunnerverv, arkeologiske undersøkelser, grunnundersøkelser og forberedende arbeider til Ny Jord. Ny Jord er et pilotprosjekt. Prosjektet vil gi verdifull erfaring i hvordan dyrket mark kan erstattes på best mulig måte i veiutbygginger.
 •  E18 Vestkorridoren, Bærum og Asker kommuner og Oslo kommune 
  Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til denne saken på egnet måte. Prosjektet skal finansieres med statlige midler, bompenger fra Oslopakke 3 samt bompenger fra egen innkreving på E18. Det vil derfor måtte legges frem en egen bompengesak for Stortinget. Statens vegvesen har oversendt forslag til bompengeopplegg for prosjektet E18 Lysaker – Ramstadsletta til berørte kommuner og fylkeskommuner med sikte på lokalpolitisk behandling høsten 2018. Deretter skal det gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2).                
 • E6 Hvam – Skedsmovollen, Skedsmo kommune 
  Innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus er det satt av statlige midler til utbygging av kollektivfelt ved ramper og kryss på strekningen Hvam – Skedsmovollen. Tiltakene sørger for at reisetiden kortes ned. Det skal også bidra til å gjøre kollektive transportmidler til et konkurransedyktig og attraktivt valg for de reisende.              
 • E6 Smiehagetunnelen og Nordbytunnelen, Frogn, Ås og Ski kommune 
  Det settes av midler til å rehabilitere Smiehagetunnelen og videreføre rehabiliteringen av Nordbytunnelen. Det er avsatt 209 millioner kroner til E6 Nordbytunnelen fase 2.               
 • Fv. 152 Langhus, Ski og Oppegård kommuner 
  Innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus er det satt av statlige midler til gang- og sykkelveitiltak langs E6 på fv. 152 Stenfelt – Greverud og Langhusveien – Vevelstadveien – Smedsrudveien.               
 • Professor Kohts vei, Bærum kommune 
  Innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus er det satt av statlige midler til å bygge gang- og sykkelvei i Professor Kohts vei.

Aust-Agder

 • Rv. 9 Bjørneråa – Optestøyl, Bykle kommune 
  Det prioriteres midler midler til å videreføre arbeidene med strekningsvise utbedringstiltak på rv. 9 i Setesdal i Aust-Agder, blant annet med lokale tilskudd. Delstrekningen Bjørnaråa – Optestøyl i Bykle planlegges åpnet for trafikk i oktober 2019.            
 • Rv. 9 Fånefjelltunnelen, Bygland kommune 
  Det settes av midler til å ferdigstille utbedring av Fånefjelltunnelen.           
 • E18 Haumyrheiatunnelen, Kristiansand kommune 
  Det prioriteres midler til å starte utbedringen av Haumyrheiatunnelen.            
 • E18 Grimstadporten, Grimstad kommune 
  Innenfor midlene til fornying legges det opp til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Grimstadporten.             
 • E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner 
  Det settes av 348,4 millioner kroner for 2019. Dette er midler til den årlige kontraktsfestede betalingen til OPS-selskapet som driver E18 Grimstad-Kristiansand. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper fram til 2034.            
 • E18/fv. 420 Stølen – Torsbudalen, Arendal kommune 
  Det settes av midler til å bygge gang- og sykkelveg langs E18/fv. 420 på strekningen Stølen – Torsbudalen.           

Buskerud

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland 
  Anleggsarbeidene startet opp i 2018 ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i statlige midler. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.             
 • E16 Bjørum – Skaret, Bærum kommune i Akershus og Hole kommune i Buskerud 
  Prosjektet omfatter bygging av en ny firefelts vei. Det skal bygges en tunnel under Sollihøgda, og en tunnel under Bukkesteinshøgda. Utbyggingen vil gi et sammenhengende tilbud for gående og syklende på hele strekningen. Dagens E16 vil inngå i et lokalveisystem. Det legges opp til anleggsstart i april 2019, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2023. Regjeringen foreslår å bevilge i alt 250 millioner kroner til E16 Bjørum – Skaret til forberedende arbeider, hvorav 50 millioner kroner i statlige midler og 200 millioner kroner som forutsettes å komme fra bompengeselskapet.            
 • E134 Damåsen – Saggrenda, Kongsberg og Øvre Eiker kommuner 
  Prosjektet omfatter bygging av 13,2 km vei i ny trasé forbi Kongsberg. Om lag 8,5 km bygges som firefelts vei, og resten som tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt. Det bygges fire tunneler med en samlet lengde på om lag 4,5 km. Anleggsarbeidene startet i juni 2015, og ny vei ventes åpnet for trafikk i oktober 2019. Det settes av 450 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn 50 millioner kroner i bompenger.            
 • E134 Mjøndalen – Langebru, Mjøndalen og Øvre Eiker kommuner 
  Det prioriteres midler til trafikksikkerhetstiltak ved å bygge midtrekkeverk.            
 • Rv. 23 Merraskott- og Elgskauåstunnelene i Hurum og Røyken kommuner 
  Det settes av midler til finansiere arbeidene med å utbedre tunnelen.           
 • Rv. 7 Gol, Gol kommune 
  Det prioriteres midler til byggingen av døgnhvileplass ved Gol.
 • Rv. 52 
  Det prioriteres å starte arbeidene med å utbedre en delstrekning på rv. 52.  

Finnmark

 • E6 Tana bru, Tana kommune 
  Ny bru over Tanaelva, og utbygging av tilgrensende vegnett inkl. gang- og sykkelveier. Anleggsarbeidene startet i 2016 og ventes åpnet for trafikk i august 2019. Det er satt av 95 millioner kroner i 2019.      
 • E69 Skarvbergtunnelen, Porsanger kommune 
  Prosjektet omfatter bygging av ny vei på en 6,8 km lang strekning, hvorav 3,5 km er i tunnel. Erstatter dagens tunnel som er smal, lav og ikke tilfredsstiller dagens krav i tunnelsikkerhetsforskriften. Dagens rasteplass i Skarvbergvika utvides og oppgraderes. Etter anbudsåpning ligger prosjektet an til å bli dyrere enn ventet, men ligger i nærheten av kostnadsrammen. Kostnadsrammen er 919 millioner kroner. Det tas sikte på anleggsstart i løpet av 2018, og ventet åpning er i 2021. Det er satt av 280 millioner kroner i 2019.             
 • E45 Salkobekken og Øvre Alta, Alta kommune 
  Det settes av midler til trafikksikkerhetstiltak.              
 • Rv. 94 Skaidi – Arisberg, Kvalsund kommune 
  Det settes av midler til å fullføre utbedringen av strekningen.             
 • Mortensneset, Nasjonale turistveier Varanger, Nesseby kommune 
  Rasteplass/utsiktspunkt fullføres 2019. 

Hedmark

 • Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, Løten og Elverum kommuner 
  I 2019 settes det av 500 millioner kroner til dette prosjektet. Pengene utbetales til OPS-selskapet først når veien åpnes for trafikk. Til å dekke Statens vegvesens kostnader utenom OPS-kontrakten er det satt av 80 millioner kroner i 2019. Kontrakt med OPS-selskapet ble inngått i mai 2018. Anleggsarbeidene startet i juni 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2020. Prosjektet er vedtatt delvis bompengefinansiert og med OPS som kontraktsform.           
 • E6 Kolomoen – Moelv i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner 
  Prosjektet i Hedmark er den største sammenhengende utbyggingen som Nye Veier så langt har satt i gang. Veiåpning planlegges med strekningsvise åpninger hvor første delstrekning E6 Kolomoen – Kåterud åpnes høsten 2019. Videre åpnes Kolomoen – Arnkvern sommeren 2020. Hele strekningen E6 Kolomoen – Moelv ventes ferdigstilt i løpet av 2020. Veiutbyggingsavtalen angir et samlet vederlag for utbyggingen på 10 353 millioner kroner. Bompengefinansieringen utgjør 4 867 millioner kroner.         
 • Rv. 3 Steia bru, Alvdal kommune 
  Det prioriteres sluttfinansiering av ny Steia bru med tilstøtende vei.         
 • Rv. 3 Søkkunna bru – Evenstad bru, Stor-Elvdal kommune 
  Det legges til grunn midler til å videreføre breddeutvidelsen av rv. 3 på strekningen Søkkunna bru – Evenstad bru.          
 • E6 Brumunddal, Ringsaker kommune 
  Det legges til grunn midler til å videreføre arbeidene med å etablere gang- og sykkelvei langs E6 i Brumunddal.  
 • E16 Øyset – Langeand, Kongsvinger kommune 
  Av mindre tiltak foreslås å fullføre av utbygging av gang- og sykkelvei langs E16 på strekningen Øyset – Langeland.
  • E16 og rv. 25 
   For å legge til rette for modulvogntog er det i tillegg prioritert å bygge om flere kryss på E16 og rv. 25 i Hedmark.         
 • Rv. 3 Utbedring av delstrekning 
  Det prioriteres å starte arbeider med utbedring av en delstrekning på rv. 3 i Østerdalen.

Hordaland

 • E39 Svegatjørn – Rådal, Bergen og Os kommuner 
  Anleggsarbeidene startet i september 2015, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2022. Til prosjektet E39 Svegatjørn–Rådal er det foreslått 1 100 millioner kroner i statlige midler, i tillegg er det lagt til grunn at 133 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.               
 • E39 Tunnel- og brufornyelse og -utbedring i Bergen, Lindås, Masfjorden, Gulen og Meland kommuner 
  Det prioriteres midler til å starte utbedringen av Fløyfjell-, Eikefet-, Jernfjell- og Skrikebergtunnelene og videreføre utbedringen av Masfjord-, Matreberg-, Trodals- og Munkebotntunnelene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det prioriteres også midler til å videreføre arbeidene med å utbedre Nordhordlandsbrua på E39.               
 • E39 og E16 Trafikksikkerhetstiltak 
  Det legges opp til å starte opp tiltak mot utforkjørings- og møteulykker på E39 og E16 i Hordaland.              
 • E16 Kollektivtrafikktiltak, Voss kommune 
  Det prioriteres midler til kollektivknutepunkt ved Voss på E16 i Hordaland.              
 • Rv 555 Sotrasambandet, Fjell og Bergen kommuner 
  Prosjektet rv. 555 Sotrasambandet skal gjennomføres som et OPS-prosjekt. Det settes av 550 millioner kroner i statlige midler i 2019 til forberedende arbeider, inkludert grunnerverv og flytting av høyspentlinje. De statlige midlene dekker Statens vegvesens kostnader utenom OPS-kontrakten.              
 • Rv. 13 Deildo, Ullensvang kommune 
  Det settes av 210 millioner kroner til å fullføre rv. 13 ved Deildo. Det har vært en vesentlig kostnadsøkning etter at prosjektet ble tatt opp til bevilgning. Økningen skyldes i hovedsak mer omfattende bergsikring, samt mer omfattende arbeid med trafikkavvikling i anleggsfasen enn forutsatt. Anleggsarbeidene startet i desember 2015, og prosjektet åpnes for trafikk i oktober 2018.              
 • Rv. 7 Eidfjordvatnet, Eidfjord kommune 
  Det prioriteres å videreføre byggingen av gang- og sykkelvei langs Eidfjordvatnet på rv. 7 i Hordaland.   
 • Rv. 580 Sandslikrysset, Bergen kommune 
  Det prioriteres midler til utbedring av Sandslikrysset.               
 • E39 og rv. 555 Bergen, Bergen kommune 
  De statlige midlene til riksveitiltak i byvekstavtalen for Bergen brukes i hovedsak til å bygge sykkelstamvei langs E39 på strekningene Kristianborg – Bergen sentrum og Sandviktorget – Glassknag, bygge gang- og sykkelvei langs rv. 555 på strekningen Gyldenpriskrysset – Carl Konows gate og utvide kapasiteten på E39 Åsane kollektivterminal.

Møre og Romsdal

 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra, Halsa kommune i Møre og Romsdal og Hemne kommune i Trøndelag 
  Det er prioritert midler til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart for prosjektet. Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen om lag 30 kilometer på den om lag 50 kilometer lange strekningen på E39. Strekningen bygges som tofelts vei, dels i eksisterende trasé, og dels i ny trasé. Prosjektet omfatter blant annet omlegging av E39 utenom kommunesenteret Liabø i Halsa kommune, noe som vil gi bedret trafikksikkerhet og bedrede miljøforhold i Liabø sentrum. Det skal gjennomføres ekstern kvalitetssikring (KS2) før endelig kostnadsramme legges frem for Stortinget. Det er foreslått 20 millioner kroner til prosjektet.
 • E39 Festøya – Solavågen, Sula og Ørsta kommuner 
  I forbindelse med innføring av nye ferjer i ny kontrakt med oppstart 2020, prioriteres det i 2019 midler til utbedring av ferjekaier på sambandet. 
 • E39 Gjemnessundbrua, Gjemnes kommune 
  Regjeringen foreslår å bevilge midler til utbedring av Gjemnessundbrua på E39.
 • E39 Kollektivknutepunkt, Ørsta kommune 
  Det legges til grunn midler til å videreføre etableringen av kollektivknutepunkt ved Ørsta på E39.            
 • E39 Hjelset, Molde kommune 
  Regjeringen foreslår å bevilge midler til videreføring av arbeidene med å bygge fortau på E39 ved Hjelset.
 • E136 Vågstrandstunnelen, Rauma kommune 
  Det settes av midler til restfinansiering av prosjektet E136 Vågstrandstunnelen.            
 • E136 Innfjord- og Måndalstunnelene, Rauma kommune 
  Det settes av midler til utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136.
 • Rv. 70 Tingvoll-Meisingset, Tingvoll kommune 
  Anleggsarbeidene startet i mars 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i mai 2019. 
 • Rv. 70 Flyplasskrysset, Kristiansund kommune 
  Det prioriteres midler til å videreføre arbeidene med nytt flyplasskryss på rv. 70 i Kristiansund.            
 • Rv. 70 Gråura mellom Oppdal og Sunndal kommuner 
  Det prioriteres midler til mindre skredsikringstiltak på rv. 70.            
 • Rv. 658 Ellingsøy- og Valderøytunnelene, Ålesund og Giske kommuner 
  Regjeringen foreslår å bevilge midler til utbedring av Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv. 658.
 • Fv. 651 Volda – Folkestad, Volda kommune 
  I forbindelse med innføring av nye ferjer i ny kontrakt med oppstart 2020, prioriteres det i 2019 midler til utbedring av ferjekaier på sambandet.

Nordland

E6 Helgeland sør 

Prosjektet innebærer utbygging av 80 kilometer vei fordelt på ni delstrekninger. Prosjektet består av to delprosjekter. Et av delprosjektene er en vegutviklingskontrakt, den andre gjelder strekningen Kapskarmo – Brattåsen – Lien. 

Vegutviklingskontrakten dekker syv av delstrekningene og betyr blant annet at samme entreprenør står ansvarlig for utbygging av delstrekningene, i tillegg til drift og vedlikehold i en periode på inntil 15 år. Vegutviklingskontrakt er også benyttet på E6 Helgeland nord. På vegutviklingskontrakten innebærer tiltakene blant annet utviding av veibredden, utretting av svinger og styrking av bæreevne. Anleggsarbeidene på vegutviklingskontrakten startet i mai 2017, og ventes åpnet for trafikk i 2021. Det er satt av 707 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 20,2 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. 

For strekningen Kapskarmo – Brattåsen – Lien blir det brukt tradisjonelle konkurranseformer, der drift og vedlikehold ikke inngår. I prosjektet er E6 planlagt i ny trasé vest for tettstedene Trofors og Grane over en strekning på 22 kilometer. Anleggsarbeidene startet i august 2018, på delstrekningen Kapskarmo – Brattåsen – Svenningelv bru. I arbeidet med detaljprosjektering av strekningen videre fra Svenningelv bru til Lien er det avdekket vanskelige grunnforhold. Det er derfor knyttet usikkerhet til kostnader og videre fremdrift. Samferdselsdepartementet vil komme tilbake til Stortinget når det foreligger nærmere avklaringer. Det settes av 400 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 34,5 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. 

E6 Helgeland nord 

Prosjektet omfatter utbedring og utbygging av til sammen 62 kilometer vei fordelt på ni delstrekninger. Arbeidene startet i september 2015. Delstrekningen Urlandå – Skamdal og Tjæraskaret – Eiterå, 11,6 kilometer, åpnet for trafikk i juli 2017. Ytterligere 30,9 kilometer ble åpnet i september 2018. Det settes av 169 millioner kroner i 2019, av disse forutsettes at 100,4 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

E6 Hålogalandsbrua, Narvik kommune 

Omfatter 6,4 kilometer ny vei fra Ornes like nord for Narvik sentrum via en 220 meter lang tunnel til Karistranda. Herfra bygges Hålogalandsbrua over Rombaken til Øyjord. I prosjektet inngår også skredsikring av 1,5 kilometer av E10 på strekningen Trældal – Leirvik, hvorav 1,1 kilometer legges i tunnel. Anleggsarbeidene startet i 2013. Skredsikringsprosjektet åpnet i september 2015. Det settes av 242 millioner kroner i 2019, av disse forutsettes at 2,3 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. 

E6 Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Ballangen og Narvik kommuner i Nordland, og Storfjord og Kåfjord kommuner i Troms 

Inngår i nasjonalt program for rehabilitering av tunneler ut fra kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Tiltakene innebærer blant annet montering av ledelys/rømningslys, nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske og nye bommer. Det er satt av 402 millioner kroner i 2019. Arbeidene startet i 2017, og forventes åpnet for trafikk i løpet av 2019. 

E6 Storjord, Tysfjord kommune 

Det prioriteres midler til etablering av døgnhvileplass ved Storjord i 2019. 

E6 Øyjord, Narvik kommune 

Det settes av midler til bygging av kontrollstasjon ved E6 på Øyjord. 

E6 Megården – Mørsvikbotn, Sørfold kommune 

Under fornying settes det av midler til enkelte midlertidige strakstiltak på en rekke tunneler på strekningen. 

E10/rv. 85 Myrland-, Sløverfjord-, Rørvikskaret-, Nappstraumen-, Seljeli- og Sigerfjordtunnelen, Hadsel, Vågan, Vestvågøy, Flakstad, Moskenes og Sortland kommuner 

Det er satt av 70 millioner kroner til rehabilitering i 2019. Tiltakene innebærer blant annet montering av ledelys/rømningslys, nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske og nye bommer. Dette inngår i nasjonalt program for rehabilitering av tunneler ut fra kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt, Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Nordland 

Det er satt av midler til forberedende arbeider på OPS-prosjektet.

Rv. 77 Tjernfjellet, Saltdal kommune 

Omfatter bygging av en om lag 3,4 kilometer lang tunnel gjennom Tjernfjellet. Det blir også bygget nytt kryss med E6 og ny adkomstveg mellom eksisterende og ny rv. 77. Anleggsarbeidene startet i februar 2016, og forventes åpnet for trafikk i oktober 2019. Det settes av 18 millioner kroner i 2019.

Rv. 80 Hunstadmoen – Thallekrysset, Bodø kommune 

Prosjektet inngår i Bypakke Bodø. Samlet lengde for prosjektet er 5,4 kilometer, herunder 2,8 kilometer lang toløpstunnel mellom Hunstadmoen og Bodøelv. Strekningen Bodøelv – Thallekrysset og Bodøelv – Gamle riksvei (arm mot flyplassen) bygges om til firefelts vei med rundkjøringer. Anleggsarbeidene startet i januar 2015, og ventes åpnet for trafikk i juni 2019. Det settes av 50 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lag til grunn at 265 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.

Rv. 80 Moskenes ferjekai, Moskenes kommune 

Det settes av midler til utbedring. 

Rasteplasser/utsiktspunkt, Nasjonale turistveier Grønsvik fort (Lurøy kommune) og Moskenes (Moskenes kommune) 

Fullføres 2019.

Oppland

 • E16 Eggemoen – Jevnaker – Olum, Ringerike kommune i Buskerud og Jevnaker kommune i Oppland 
  Anleggsarbeidene startet i 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2021. Arbeidene med lokalveinettet ventes ferdigstilt i 2022. Regjeringen foreslår å bevilge 80 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.          
 • E16 Filefjell, Lærdal og Vang kommuner 
  For å sikre rasjonell fremdrift i byggingen av igangsatte delstrekninger foreslås det bevilget 179,7 millioner kroner til E16 over Filefjell i 2019. Det prioriteres å videreføre utbyggingen av delstrekningen Øye – Eidsbru i Oppland.          
 • E16 Bagn – Bjørgo i Sør- og Nord-Aurdal kommuner 
  Anleggsarbeidene startet i august 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk oktober 2019. Regjeringen foreslår å bevilge 310 millioner kroner i 2018. I tillegg er det lagt til grunn at 4 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • E16 Tveit bru, Vang kommune 
  Det prioriteres å bygge ny bru på E16 ved Tveit i Oppland.         
 • E6 Selsverket, Sel kommune 
  Det prioriteres å starte opp arbeidene med å utbedre et trafikkfarlig kryss på E6 ved Selsverket i Oppland.         
 • E6 Vedemselva – Smidesag, Øyer og Ringebu kommuner 
  Det settes av midler til veilys langs E6 på strekningen Vedemselva–Smidesang i Oppland.         
 • E6 Skurva – Lillehammer helsehus, Lillehammer kommune 
  Av mindre tiltak foreslås videreføring av utbygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Skurva – Lillehammer helsehus.
 • Rv. 4 Hans Mustadsgate – Wergelandsgate, Gjøvik kommune 
  Av mindre tiltak foreslås videreføring av utbygging av gang- og sykkelvei langs rv. 4 på strekningen Hans Mustadsgate – Wergelandsgate.

Oslo

 • E6 
  Det er foreslått å bevilge 200 millioner kroner til rehabilitering av Ekeberg- og Svartdalstunnelen. Prosjektet er en del av det nasjonale programmet for rehabilitering av tunneler. Prosjektet omfatter utbedring av to tunneler, og omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften og elektroforskriften, samt utbedring av generelt forfall i tunnelene. Anleggsarbeidene startet i juni 2017 og er planlagt avsluttet i juni 2019. 
 • Det er satt av statlige midler innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus til:
  • Gang- og sykkelvei i Konowsgate (strekningen Ryenkrysset – Simensbråtveien)
  • Nye gang- og sykkelveibruer over rv. 150 ved Ullevålskrysset, bygge gang- og sykkelvei og kollektivtfelt langs rv. 150 på strekningen Nydalen – Storo
  • Sikring av eksisterende gang- og sykkelveibru over E6 ved Teisen.

   Under fornying er det satt av midler til restfinansiering av rehabiliteringen av Brynstunnelen.

 • E18 
  Det er satt av statlige midler innenfor bymiljøavtalen for Oslo og Akershus til:  
  • Tiltak for gående og syklende ved Herregårdskrysset
  • Gang- og sykkelvei langs Dronning Mauds gate ved Rådhusplassen.

Under fornying er det satt av midler til å videreføre utbedringen av Festningstunnelen.

Rogaland

 • E39 Eiganestunnelen, Stavanger kommune 
  Prosjektet inngår i Nord-Jærenpakken og omfatter bygging av 5 kilometer firefelts vei forbi Stavanger sentrum mellom Schancheholen og Smiene, inkludert Eiganestunnelen som er 3,7 kilometer lang. Anleggsarbeidene startet i april 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Det settes av 421 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 19 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. 
 • E39 Sørmarka – Smeaheia (Sykkelstamveien), Stavanger og Sandnes kommuner 
  Prosjektet inngår i Bypakke Nord-Jæren og utgjør første etappe på 12 kilometer av utbyggingen av en høystandard sykkelvei langs E39 mellom Sandnes og Stavanger. I 2019 settes det av statlige midler til prosjektet gjennom byvekstavtalen. Anleggsarbeidene startet i juli 2018, og prosjektet er ventet å åpne for trafikk i 2021. 
 • E39 Rogfast, Bokn, Kvitsøy og Randaberg kommuner 
  E39 Rogfast er det første ferjeavløsningsprosjektet i ambisjonen ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. Prosjektet omfatter bygging av en 26,7 kilometer lang undersjøisk tunnel i to løp mellom Harestad i Randaberg kommune og Laupland i Bokn kommune og en 3,7 kilometer lang tunnelarm til Kvitsøy. Ferjesambandene E39 Mortavika–Arsvågen og fv. 521 Mekjarvik–Kvitsøy legges ned når Rogfast åpnes for trafikk. Anleggsarbeidene startet i januar 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2026. Det settes av 30 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 370 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.
 • E39 Håklepptunnelen, Bokn kommune 
  Det settes av statlige midler til å starte utbedring av Håklepptunnelen på E39 i Bokn kommune. 
 • Rv. 13 Ryfast, Strand og Stavanger kommuner 
  Prosjektet omfatter en strekning på 20,7 kilometer, blant annet to undersjøiske toløps tunneler mellom Stavanger og Hundvåg og mellom Hundvåg og Solbakk i Strand kommune. I tillegg inngår utbedring av den eksisterende Hølleslitunnelen på rv. 13. Anleggsarbeidene startet i desember 2012, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Det settes av 210 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 555 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.  
 • Rv. 13 Hjelmeland og Nesvik ferjekaier, Hjelmeland kommune 
  Det settes av midler til å utbedre Hjelmeland og Nesvik ferjekaier på rv. 13 i Hjelmeland kommune. 

Sogn og Fjordane

 • E39 Bjørset – Skei, Jølster kommune 
  Prosjektet omfatter utviding av eksisterende vei til 8,5 meter veibredde og utretting av svinger. Fra Bjørset til Indre Årdal er det planlagt ekstra bred skulder for myke trafikanter, og fra Indre Årdal til Skei er det planlagt gang- og sykkelvei. Prosjektet omfatter også utbedring av et skredpunkt. Anleggsarbeidene startet i mars 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i juni 2019. Det er lagt opp til å bruke 174 millioner kroner på prosjektet i 2019.         
 • E39 Tunnel- og brufornyelse og -utbedring, Bergen, Lindås, Masfjorden, Gulen og Meland kommuner 
  Det prioriteres midler til å starte utbedringen av Fløyfjell-, Eikefet-, Jernfjell- og Skrikebergtunnelene og videreføre utbedringen av Masfjord-, Matreberg-, Trodals- og Munkebotntunnelene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Det prioriteres også midler til å videreføre arbeidene med å utbedre Nordhordlandsbrua på E39.         
 • E39 Skipenes bru, Eid kommune 
  Det er satt av midler til å bygge ny Skipenes bru.         
 • E39/fv. 609 Askvollkrysset, Førde kommune 
  Det er satt av midler til å bygge om Askvollkrysset i Førde, som en del av Førdepakken.         
 • E16 Borgund, Lærdal- og Seltatunnelene, Lærdal og Aurland kommuner 
  Under fornying settes det av midler til å starte opp arbeidene med utbedring av Borgund-, Lærdal- og Seltatunnelene på E16.         
 • E16 Gudvanga- og Flenjatunnelene, Aurland kommune 
  Prosjektet er en del av det nasjonale programmet for rehabilitering av tunneler ut fra kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Prosjektet omfatter en rekke tiltak for å ivareta krav i tunnelsikkerhetsforskriften i Gudvanga- og Flenjatunnelene. Det gjennomføres omfattende tiltak i begge tunnelene, som har en samlet tunnellengde på om lag 16,5 kilometer. Tiltakene omfatter blant annet utskifting av vifter og belysning, montering av ledelys/rømningslys, nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske og nye bommer. Prosjektet hadde et kostnadsoverslag på om lag 388 millioner kroner da det ble startet opp i august 2016. Prosjektet åpnes for trafikk i 2020. Det settes av 221 millioner kroner i 2019.         
 • Rv. 13 Vik–Vangsnes, Vik kommune 
  Strekningen mellom Vik og Vangsnes er svært utsatt for skred. Det er registrert 134 skred i perioden 1986–2012. Prosjektet omfatter bygging av om lag 3,7 kilometer ny vei inkludert en om lag 3 kilometer lang tunnel på den mest skredutsatte delen av strekningen. Anleggsarbeidene startet i november 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2020. Det er lagt opp til å bruke 205 millioner kroner på prosjektet i 2019.
 • Rv. 5 Kjøsnesfjorden, Jølster kommune 
  Rv. 5 langs Kjøsnesfjorden er svært skredutsatt. Til tross for at det er utført sikringstiltak på strekningen tidligere, er fortsatt enkelte partier svært utsatt for skred. Prosjektet omfatter bygging av en om lag 6,5 kilometer lang tunnel i tilknytning til den eksisterende Støylsnestunnelen frem til tettstedet Kjøsnes. På Kjøsnes blir det bygd om lag 350 meter vei fra tunnelåpningen og frem til eksisterende rv. 5. Eksisterende rv. 5 på strekningen blir brukt som gang- og sykkelvei i sommerhalvåret, og blir stengt i vinterhalvåret. Det er lagt opp til å bruke 120 millioner kroner på prosjektet i 2019.         
 • Rv. 5 Mannheller ferjekai, Sogndal kommune 
  Det settes også av midler til å videreføre utbedringen av Mannheller ferjekai på rv. 5 for å legge til rette for nye ferjer.         
 • Rv. 5 
  Det settes av midler til tiltak mot utforkjøring og til forsterket midtoppmerking på rv. 5.

Telemark

 • Rv. 36 Skyggestein – Skjelbredstrand, Skien kommune 
  Prosjektet omfatter bygging av 3,6 kilometer trefelts vei med midtrekkverk i ny trasé og nødvendige tilknytninger til dagens veinett. Anleggsarbeidene startet i januar 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i november 2018. Prosjektet inngår i Bypakke Grenland, fase 1, men forutsettes finansiert med statlige midler. Det er lagt opp til å bruke 132 millioner kroner på prosjektet i 2019.        
 • E134 Gvammen – Århus, Hjartdal og Seljord kommuner 
  Prosjektet omfatter bygging av 11,6 kilometer ny vei, hvorav 9,4 kilometer i tunnel. Den nye veien fører til at E134 mellom Hjartdal og Seljord i Telemark kortes inn med om lag 11 kilometer. Anleggsarbeidene startet i desember 2014, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i desember 2019. Det er lagt opp til å bruke 490 millioner kroner på prosjektet i 2019.        
 • E134 Seljord – Åmot, Tokke, Kviteseid, Seljord og Vinje kommuner 
  Det settes av statlige midler til å fullføre utbedringen av delstrekninger på E134 mellom Seljord og Åmot.        
 • E134 Grunge – Velemoen, Vinje kommune 
  Det settes av midler til å fullføre utbedringen av strekningen Grunge – Velemoen.        
 • E18 Langangen – Dørdal, Porsgrunn og Bamble kommune 
  Prosjektet i Telemark er en del av porteføljen til Nye Veier AS. Prosjektet er delt inn i to etapper. Etappen Rugtvedt – Dørdal er planlagt åpnet for trafikk i 2019. Det arbeides med reguleringsarbeid på den gjenstående strekningen fra Langangen til Rugtvedt.         
 • Rv. 41 Spjotsodd bru, Kviteseid kommune 
  Det settes av midler til utbedring av Spjotsodd bru.        
 • Rv. 36 Sjøormporten tunnel, Seljord kommune 
  Det settes av midler til å utbedre Sjøormporten tunnel.

Troms

 • E6 Indre Nordnes – Skardalen, Kåfjord kommune 
  Prosjektet omfatter bygging av en om lag 5,8 kilometer lang tunnel gjennom Nordnesfjellet. Omfatter også bru over Manndalselva og tilknytninger til eksisterende E6. Det settes av 138 millioner kroner i 2019. Anleggsarbeidene startet i 2014, og forventes åpnet for trafikk i november 2018.          
 • E6 Forså-, Fagernes-, Larsberg-, Skardal- og Isfjelltunnelene, Ballangen og Narvik kommuner i Nordland, og Storfjord og Kåfjord kommuner i Troms 
  Inngår i nasjonalt program for rehabilitering av tunneler ut fra kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Tiltakene innebærer blant annet montering av ledelys/rømningslys, nødstasjoner med telefon og brannslukkere, system for håndtering av brannfarlig væske og nye bommer. Det er satt av 402 millioner kroner i 2019. Arbeidene startet i 2017, og forventes åpnet for trafikk i løpet av 2019.         
 • E10/rv. 85 Tjeldsund – Gullesfjordbotn – Langvassbukt i Skånland, Tjeldsund, Kvæfjord, Harstad, Evenes, Sortland og Lødingen kommuner i Troms og Nordland 
  Det er satt av midler til forberedende arbeider på OPS-prosjektet.
 • Rv. 83 Kanebogen – Byskillet, Harstad kommune 
  Midlene går til utbygging av strekningen Kanebogen – Byskillet på rv. 83 og tunnel mellom Seljestad og Sama, som del av Bypakke Harstad.
 • Tromsø havn, Tromsø kommune 
  Det settes av midler til å videreføre ombyggingen av den nordre adkomsten til Tromsø havn, Breivika.

Trøndelag

 • E39 Betna – Vinjeøra – Stormyra, Hemne kommune i Trøndelag og Halsa kommune i Møre og Romsdal
  Det er prioritert 20 millioner kroner til forberedende arbeider og eventuell anleggsstart for prosjektet.
  Prosjektet omfatter ombygging av tre delstrekninger på til sammen om lag 30 kilometer på den om lag 50 kilometer lange strekningen på E39. Strekningen bygges som tofelts vei, dels i eksisterende trasé, og dels i ny trasé. Prosjektet omfatter blant annet omlegging av E39 utenom kommunesenteret Liabø i Halsa kommune, noe som vil gi bedret trafikksikkerhet og bedrede miljøforhold i Liabø sentrum.  
 • E39 Klett – Bårdshaug, Orkanger kommune
  Det settes av 164,8 millioner kroner til årlig kontraktsfestet vederlag til OPS-selskapet for E39 Klett – Bårdshaug i Trøndelag. I tillegg er det blant annet prioritert å videreføre arbeidene med å utbedre flere tunneler på strekningen i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.  
 • E6 Ranheim-Åsen, Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger kommune
  Nye Veier AS har ansvar for utbygging av E6 Ranheim – Åsen. Prosjektet er inndelt i to delstrekninger og klargjøres nå for utbygging. Det planlegges oppstart av anleggsarbeid i løpet av 2019 på delstrekningen Ranheim – Værnes. Vegutbyggingsavtalen forutsetter et totalt vederlag på 13 557 millioner kroner, hvor bompengefinansieringen skal bidra med 6 319 millioner kroner.   
 • E6 Vindåsliene – Korporalsbru, Midtre Gauldal kommune
  Det er prioritert statlige midler og bompenger til å videreføre utbyggingen av E6 på strekningen Vindåsliene – Korporalsbrua. 
  Prosjektet omfatter bygging av 6,4 kilometer tofelts vei med midtrekkverk og forbikjøringsfelt i ny trasé på vestsiden av elva Sokna. Veien blir lagt utenom Soknedal sentrum med tilkobling til tettstedet gjennom et kryss sør for sentrum. Anleggsarbeidene startet i september 2017, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i løpet av 2020. Det settes av 80 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 520 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.  
 • E6 Ulsberg – Melhus S i Rennebu, Midtre Gauldal og Melhus kommune
  Strekningen bygges ut i regi av Nye Veier AS. Prosjektet er delt opp i fire delstrekninger. Nye Veier AS prioriterer nå delstrekningen Kvål – Melhus sentrum for snarlig utbygging. Planlagt byggestart er i 2019.
  Det foreligger lokalpolitisk tilslutning til bompengefinansiering. Regjeringen vil legge frem for Stortinget et forslag til bompengefinansiering for den samlede utbyggingen av strekningen E6 Ulsberg – Melhus sentrum så snart tilstrekkelige avklaringer foreligger. På strekningen er også prosjektet E6 Vindåsliene – Korporalsbrua, som bygges ut i regi av Statens vegvesen.  
 • E6 Jaktøya – Klett – Sentervegen, Trondheim og Melhus kommuner
  Det settes av 350 millioner kroner i 2019 til sluttføring av prosjektet. I tillegg er det lagt til grunn at 56 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Det er ventet at prosjektet åpner for trafikk i februar 2019.  
 • E6 Driva – Hevle, Oppdal kommune
  Det legges opp til å bygge gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Driva – Hevle.   
 • E6 Sparbu – Mære, Steinkjer kommune
  Det settes av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Sparbu – Mære.  
 • E6 Kvam – Grøtan, Steinkjer kommune
  Det settes av midler til bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Kvam – Grøtan.  
 • Rv. 706 Nydalsbrua med tilknytninger, Trondheim kommune
  Det er lagt til grunn at 70 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Det er forventet byggestart sommeren 2019.

Vest-Agder

 • E18 Varoddbrua, Kristiansand kommune 
  Varoddbrua på E18 i Kristiansand i Vest-Agder videreføres. Anleggsarbeidene startet i mars 2017. Prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2020. Det settes av 170 millioner kroner i statlige midler i 2019.   
 • E18 Grimstad – Kristiansand, Grimstad, Lillesand og Kristiansand kommuner 
  Det settes av midler til OPS-selskapet for E18 Grimstad – Kristiansand i henhold til kontrakt. Strekningen ble åpnet for trafikk i 2009. Kontrakten løper frem til 2034. Vederlaget for 2019 er 348,4 millioner kroner.     
 • E18 Banehei og Oddernestunnelene, Kristiansand kommune 
  Det settes av midler til å ferdigstille arbeidene med å utbedre E18 Banehei- og Oddernestunnelene.
 • E39 Lyngdal–Flekkefjord, Lyngdal, Kvinesdal og Flekkefjord kommuner 
  Det settes av midler til OPS-selskapet for prosjektet E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til kontrakt. Kontrakten varer til 2031, og vederlag for 2019 utgjør 214,8 millioner kroner. I tillegg er det blant annet prioritert å videreføre arbeidene med å utbedre enkelte tunneler på strekningen E39 Lyngdal – Flekkefjord i henhold til krav i tunnelsikkerhets- og elektroforskriftene.

Vestfold

E18 Bommestad – Sky, Larvik kommune 
Prosjektet er siste etappe i utbyggingen av E18 gjennom Vestfold og gir sammenhengende firefelts vei fra Oslo til Langangen i Telemark. I mai 2018 ble E18 åpnet for firefelts trafikk på hele strekningen Bommestad – Sky. Det settes av 136 millioner kroner i 2019. I tillegg er det lagt til grunn at 84 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet. Midlene blir brukt til ombygging av lokalveisystemet. 

E18 Skjeggestad bru, Holmestrand kommune 
Midler til Vestfold fylkeskommune som tilskudd til kompenserende tiltak på omkjøringsveiene etter kvikkleireskredet på E18 Skjeggestad bru i 2015. 

Rv. 19 Hortenstunnelen, Horten kommune 
Midler til å finansiere arbeidene med å utbedre rv. 19 Hortenstunnelen. 

E18 Fokserød, Sandefjord kommune 
Det legges opp til å fullføre byggingen av kollektivknutepunkt ved Fokserød på E18 ved Sandefjord.

Østfold

 • Rv 110 Ørebekk – Simo, Fredrikstad kommune 
  Prosjektet inngår i Bypakke Nedre Glomma. Prosjektet utvider strekningen mellom Ørebekk og Simo i Fredrikstad kommune til to felt i hver retning, og ny bru over Seutelva. Anleggsarbeidene startet i september 2015 og ventes åpnet for trafikk sommeren 2019. Det settes av 15 millioner kroner i statlige midler og det er lagt til grunn at 8 millioner kroner kommer fra bompengeselskapet.           
 • Diverse tiltak 
  Det prioriteres i hovedsak midler til trafikksikkerhetstiltak, servicetiltak, utbedringstiltak og tiltak for gående og syklende. Det settes blant annet av midler til 
  • Å starte utbedring av et ulykkesbelastet kryss på rv. 111 (Sarpsborg kommune).
  • Å fullføre bygging av døgnhvileplass ved Svinesund (Halden kommune).
  • Å reparere drenering på rv. 111 ved Gretnesdalen (Fredrikstad kommune).
  • Å fullføre bygging av gang- og sykkelvei langs E6 på strekningen Sandbakken–Skjeberg (Sarpsborg kommune).
  • Nytt veilys på E18 på deler av strekningen mellom Ørje (Marker kommune) og Melleby (Eidsberg kommune).
  • Å fullføre utbedring av ferjekaia på rv. 19 i Moss.
  • Å fullføre byggingen av døgnhvileplass ved Svinesund.

Les også: Statsbudsjettet 2019: Bra budsjett for transportnæringen