Hva skjer når digitale verktøy tar over analoge oppgaver i trafikken - blir vegene mer eller mindre trygge? Dette er et av de mest sentrale spørsmålene innen samferdsel i disse dager. Det var også bakgrunnen for rapporten som nå er frigitt av International Transport Forum (ITF), som er utformet av et panel bestående av eksperter fra en lang rekke transportfaglige miljøer.

Nylig ble det testet semi-autonome kjøretøy i Norge, såkalt platooning, på E8 i Troms. Foto: Magy Media Nylig ble det testet semi-autonome kjøretøy i Norge, såkalt platooning, på E8 i Troms. Foto: Magy Media

Stiller spørsmål ved påstander om sikkerhetsgevinst

I bunnen ligger et minstekrav om at autonome transportsystemer ikke bare skal eliminere dødsfall og alvorlig skade som følge av menneskelig svikt, men også skal kunne beskytte mennesker mot farer som følge av systemfeil.

Rapporten stiller spørsmålstegn ved påstander om at en kan redusere trafikkdødeligheten med opptil 90 prosent ved å innføre autonome kjøretøy.

«Disse påstandene har ikke blitt testet. Det er sannsynlig at risikoen vil falle, men det vil fortsatt forekomme ulykker», heter det.

Belsutningsprosessene kan bli mer komplekse

Videre pekes det på behov for mer erfaring og data rundt sikkerheten ved autonome systemer. I enkelte scenarioer er det ikke utenkelig at bruk av autonome systemer faktisk kan øke ulykkesrisikoen, spesielt i situasjoner der det er påkrevd av sjåføren å gripe inn:

«Selvkjørende løsninger hvor mennesker fortsatt tar del i kjøreoppgavene fremstår som risikabelt. Et delt ansvar mellom autonome og menneskelige systemer kan ende opp med å gjøre beslutningsprosessene mer komplekse snarere enn enklere. Derfor kan risikoen for uønskede konsekvenser som gjør kjøringen mer utrygg øke.»

Omfattende fagmiljø

International Transport Forum (ITF) er en del av OECD (Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling) og består av 59 medlemsland. Den fungerer som en tenketank for transportpolitikk og organiserer årlige samlinger for transport- og samferdselsministre. Rapporten baserer seg på konklusjoner fra workshop-en  "Safety and Security on the Road to Automated Transport: The Good, the Uncertain and the Necessary", avholdt i Paris i november 2017.

Les hele rapporten her