NLF gratulerer Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre med enigheten om å danne en trepartiregjering. I plattformen er det mye godt nytt for både næringslivet og folk flest.

- Plattformen slår fast at NTP ligger til grunn for samferdselsutbyggingen, noe NLF er svært glad for. Regjeringen skal også videreføre arbeidet for å redusere vedlikeholdsetterslepet på veinettet – samt at de varsler en opprustning av viktige eksportveier, herunder også fylkesveier. Vi savner imidlertid tydeligere signal om fylkesveiene i særdeleshet, forteller administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

NLF-direktør Geir A. Mo ser mange lyspunkter i den nye regjeringsplattformen. Foto: Stein Inge Stølen NLF-direktør Geir A. Mo ser mange lyspunkter i den nye regjeringsplattformen. Foto: Stein Inge Stølen

Aktivt arbeid mot liberalisering og ulovlig kabotasje

Mo er spesielt godt fornøyd med at regjeringen utvetydig slår fast at de skal arbeide aktivt mot liberaliseringen av kabotasjeregelverket og at de skal redusere omfanget av ulovlig kabotasje.

- Dette er et viktig gjennomslag for NLFs arbeid over lang tid og også en skikkelig oppfølging av løfter både Høyre og FrP ga i valgkampen! NLF er meget godt fornøyd!

NLFs foreslåtte "Transportpoliti" kommer også et steg nærmere oppfyllelse i den nye plattformen. Regjeringen lover å styrke det formaliserte samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene for å sikre økt og målrettet kontroll av transportnæringen langs vei, i bedrift og terminal.

- Dette er en klar oppfølging av NLFs forslag, og sammen med regjeringens løfte om å vurdere økt brukt av gebyr ved mindre alvorlige brudd på regelverket oppfatter vi som at den nye regjeringen virkelig ønsker å bedre konkurransevilkårene for norsk transportnæring. NLF er svært godt fornøyd med disse punktene, sier Mo.

Vil sikre at utenlandske vogntog betaler for seg

Regjeringsplattformen slår også fast at de skal «sikre at utenlandske vogntog skal forplikte seg til å betale bompenger og andre avgifter».

- Det fremstår litt uklart hva som menes med dette punktet og vi er spent på oppfølgingen. Partiene har vært tydelige på at de er enig med NLFs krav om forhåndsbetalt/kredittkortbetalt bombrikke, og da synes vi vel at det kunne stått helt tydelig i plattformen. Men vi er avventende til hvilke tiltak den nye regjeringen vil sette inne for å sikre dette. Det er en svært viktig sak for næringen og NLF kommer til å henge på kontinuerlig for å følge opp dette punktet.

Skal stoppe de som vil lure seg unna

- Vi er også fornøyd med at regjeringen vil innføre tiltak for å stoppe kjøretøyer som unndrar seg kontroll. Det er enkelt å få til og burde kunne utkvitteres raskt. Det er viktig at de som skal stoppes for kontroll faktisk gjør det og at unnlatelse straffes hardt, understreker NLF-direktøren.

Like fornøyd er han derimot ikke med signalene om økt dieselavgift dersom ikke målene for salg av nullutslippskjøretøyer nås i 2025.

- Her har regjeringsforhandlerne glemt at diesel er et avgjørende driftsmiddel for transportnæringen. En økning i denne vil medføre større konkurranseskjevhet mellom norske og utenlandske lastebiler og vil paradoksalt nok bidra til økte utslipp fra vår sektor, fordi andelen forurensende lastebiler vil øke som følge av økt smugling og tyveri av diesel, forteller Mo.

Han tror at norske transportører kommer til å skifte ut fossile lastebiler med lavutslipps- og nullutslippsalternativer så fort det er tilgjengelig.

- Men til tross for nyheter fra Tesla, Nikola og andre er det intet som tyder på at tilbudet er på plass innen 2025. NLF vil kjemper hardt imot forslag om å øke dieselavgiften dersom det kommer. 

Kontinuitet er viktig

- Vi ønsker de tre partiene lykke til med forhandlingene om fordeling av statsrådene, men legger til grunn at det blir få endringer i politisk ledelse i samferdselsdepartementet. På dette området er det behov for kontinuitet for å gjennomføre de prosjekter som er igangsatt, avslutter Mo.

Her er NLF-gjennomslagene i den nye Regjeringsplattformen:

  • Ha gode vilkår for godstransporten og bidra til ryddige konkurranseforhold innen næringen.
  • Arbeide aktivt mot liberalisering av kabotasjeregelverket og redusere omfanget av ulovlig kabotasje.
  • Styrke det formaliserte samarbeidet mellom håndhevingsmyndighetene for å sikre økt og målrettet kontroll av transportnæringen langs vei, i bedrift og terminal, og legge til rette for effektiv håndheving.
  • Vurdere økt bruk av gebyr som reaksjon ved mindre alvorlige overtredelser av regelverk.
  • Vurdere nye tiltak for å hindre at førere av kjøretøy unnlater å stoppe for kontroll av Statens Vegvesen.
  • Sikre at utenlandske vogntog forplikter seg til å betale bompenger og andre avgifter.
  • Vurdere hvordan viktige eksportveier, som omfatter fylkesveier og riksveier, bedre kan opprustes til å dekke næringslivets transportbehov.

Her kan du lese hele Regjeringsplattformen