Rapporten som opprinnelig ble publisert i 2016 ser på forekomsten av ulykker med tunge kjøretøy med henholdsvis norsk og utenlandsk opprinnelse. 

Nedslående funn

Analyser av norske ulykkesdata viste at utenlandske tunge godsbiler har tre ganger høyere risiko for å bli involvert i eneulykker som norske tunge godsbiler, dobbelt så stor risiko for møteulykker, og nesten dobbelt så stor risiko for kollisjon med et kjøretøy som kjører i samme retning. Utenlandske sjåfører i Norge ser også ut til å ha høyere sannsynlighet for å utløse dødsulykker enn norske sjåfører.

TØI har identifisert flere tiltak som bør adresseres for å styrke trafikksikkerheten. Foto: NLF-Arkivet TØI har identifisert flere tiltak som bør adresseres for å styrke trafikksikkerheten. Foto: NLF-Arkivet

Norske veger og vinterføre krever kompetanse

TØI konkluderer på bakgrunn av funnene at det er spesielt to risikofaktorer som må adresseres: Erfaring med og kompetanse på å kjøre på norske veger, og vinterkjøring.

Resultatene tyder også på at norske sjåfører av tunge godsbiler er bedre utstyrt, har mer kompetanse på, høyere mestringsfølelse og lavere risikooppfatning knyttet til vinterkjøring enn utenlandske sjåfører i Norge.

Rapporten foreslår særlig seks tiltak som synes å være viktige for å øke transportsikkerheten til utenlandske aktører i Norge:

  1. Øke kontrollene av tunge kjøretøy
  2. Utdanning/informasjon om vinterkjøring og norske vegforhold rettet mot utenlandske sjåfører
  3. Avklare (og øke) transportkjøperes ansvar
  4. Mer myndighet til Statens vegvesen
  5. Endre sanksjoneringsmulighetene fra anmeldelser til bøter og
  6. Økt samarbeid mellom nasjonale myndigheter

Les rapporten her