Den nåværende indeksen er fra 2009, og det var derfor behov for en oppdatering. Den nye indeksen er beregnet tilbake til 1. kvartal 2016. 1. kvartal 2019 er satt som ny basisperiode i indeksen, som er planlagt publisert fredag 12. april.

Det vil bli utarbeidet tre totalindekser:

 • Totalindeks med bom-, ferge- og drivstoffkostnader
 • Indeks uten bom- og fergekostnader og med drivstoffkostnader
 • Indeks uten bom-, ferge- og drivstoffkostnader

Endringen gir selgere og kjøpere av lastebiltransport et ekstra alternativ ved inngåelse av kontrakter i forhold til tidligere; totalindeksen uten bom-, ferge- og drivstoffkostnader.

Forenklet og forbedret

Dette er de viktigste endringene ved overgang til den nye kostnadsindeksen for lastebiltransport:

 • Fra 10 til 7 kjøretøygrupper
 • Fra 8 til 5 kostnadsgrupper
 • Nye vekter for kostnadsgruppene
 • Fra månedlig til kvartalsvis publisering

Tidligere hadde indeksen 10 kjøretøygrupper. Nå er inndelingen forenklet til 7 grupper, hvor bruksområde vektlegges mer enn kjøretøytekniske detaljer.

Indeksens nye kjøretøygrupper er:

 • Nærtransport, transport rundt 50 kilometer
 • Regionaltransport, transport rundt 100 kilometer
 • Langtransport, transport rundt 500 kilometer
 • Tank- og bulktransport
 • Tømmertransport
 • Anleggstransport, korte strekninger
 • Renovasjon, husholdningsavfall

Siden noen kjøretøygrupper hadde en nesten lik utvikling, var det mulig å redusere antallet ved å slå sammen tilnærmet like grupper (for eksempel «Tankbil, 3-akslet bil uten henger» og «Tankbil, 3-akslet bil med henger»).

Fem kostnadsgrupper

Dagens 8 kostnadsgrupper har blitt aggregert til 5. Ingen kostnader er tatt ut sammenlignet med dagens indeks, men de er annerledes satt sammen enn tidligere. De nye kostnadsgruppene er:

Arbeidskraft

 • Disse opplysningene blir hentet fra Arbeidskraftkostnadsindeksen til SSB og dekker alle ansatte i foretak i lastebilnæringen med minst 2 sysselsatte.

Drivstoff

 • SSB bruker priser for Truckdiesel og beregner en gjennomsnittspris for kvartalet.

Bom- og fergekostnader

 • SSB henter inn priser på de mest brukte bomstasjonene og fergestrekningene i landet. Bompasseringene i utvalget utgjorde om lag 79 prosent av omsetningen til alle bompengeselskap i 2016, mens de 4 fergestrekningene i utvalget alle var blant de 10 mest trafikkerte rutene samme år.

Kapital (Avskrivninger og rentekostnader)

 • SSB beregner avskrivningskostnadene ved å eie eller lease en lastebil. Realrenten som brukes i beregningen av rentekostnader blir justert for inflasjon og bankenes utlånsmargin. Denne realrenten vil dermed være forskjellig fra Nibor.

Øvrige kostnader

Noen av dagens kostnader flyttes inn i samlegruppen Øvrige kostnader, som består av dekk, forsikring, vedlikehold og reparasjon, administrasjon, vektårsavgift/årsavgift. Vedlikehold og reparasjon, kostnader til dekk og forsikringskostnader var tidligere skilt ut som egne kostnadsgrupper.

En annen endring er at arbeidskraft nå inkluderer samlede lønnskostnader og sosiale kostnader, mens det tidligere var en splitt der arbeidskraftkostnader til sjåfører utgjorde hele kostnadsgruppen for Lønn og sosiale kostnader og arbeidskraftkostnader for funksjonærer var en del av den tidligere kostnadsgruppen Administrasjonskostnader.

Ny kostnadsfordeling

Med grunnlag i en utvalgsbasert kostnadsundersøkelse blant foretak i næringen, har SSB utarbeidet nye vekter for kostnadsgruppene til de 7 kjøretøygruppene. Andelene til kostnadsgruppene er utarbeidet ved å vekte svarene innen hver kjøretøygruppe i henhold til antall biler hvert foretak svarte for. Oppdateringen av vektene reflekterer endringen i kostnadene i lastebilnæringen siden siste oppdatering i 2009. Det ble relativt store endringer mellom de ulike kostnadsgruppene i den nye kostnadsindeksen i alle kjøretøygruppene. Arbeidskraft og bompenger/fergekostnader vektes høyere, mens vekten til drivstoffkostnader og kapital er redusert. Øvrige kostnader, som tidligere bestod av flere separate kostnadsgrupper, vektes også lavere.

Det ble også spurt om kostnadsandeler for den tidligere kjøretøygruppen Kranbiltransport, siden denne gruppen ikke omfattes av den nye indeksen. En analyse av svarene viser at kostnadsfordelingen til kranbiltransport sammenfaller best med den nye gruppen Regionaltransport.

Kvartalsvis publisering

Den månedlige kostnadsindeksen har, blant annet på grunn svingninger i dieselprisen, vært flyktig. Mye tyder på at en omlegging til publisering en gang i kvartalet vil gi en jevnere utvikling. Noe av datagrunnlaget er også kun tilgjengelig på kvartal, som for eksempel Arbeidskraftkostnadsindeksen.

Logg inn på medlemsområdet for å få tilgang til indeksen!