Etter forskrift 26. mars 2003 nr. 401 om yrkestransport innenlands med motorvogn og fartøy (yrkestransportforskriften) § 7 skal søker ved søknad om et løyve legge frem en garantierklæring fra bank eller forsikringsselskap på en kroneverdi tilsvarende 9000 euro. For løyver ut over dette gjelder en kroneverdi tilsvarende 5000 euro for hvert løyve.

I perioden fra 1. januar 2020 til 31. desember 2020 er garantisummen etter avrunding satt til 90 000 kr for det første løyvet og 50 000 kr for de påfølgende løyver i hver løyvekategori.

Må betale ny garantisum ved endringer i løyveantall

Det skal ikke gjøres endringer ved eksisterende garantier. Men i tilfeller hvor en garanti avløser en annen, regnes dette som ombytting av garanti. Dette gjelder både ved skifte av garantist og ved opptrapping og nedtrapping av tallet på løyver. Ved ombytting av garanti må garantisummen regnes på grunnlag av de nye garantisummene for alle løyve til løyvehaveren.

Dette vil for mindre bedrifter utgjøre noen skarve tusenlapper, men for større bedrifter med flere titalls kjøretøy kan det fort bli snakk om sekssifrede summer i tilleggsbetaling ved endring av løyveantall eller garantist.

Historiske garantisummer:

Les mer i regjeringens rundskriv her