Samlefortolling gjelder lavverdisendinger til privatpersoner fra utlandet til Norge. Varene kan ikke være underlagt forbud, restriksjoner eller særavgifter.

Informasjonen under er hentet fra Toll.no.

Rammer for tillatelse til samlefortolling

Verdi

Ordningen gjelder for innførsel av sendinger til privatpersoner. Sendingen må ha en verdi fra og med 350 kroner (inkludert frakt og forsikring) til og med 3.000 kroner (ekskludert frakt og forsikring).

Uavhengig transportselskap

Søkeren må være et selvstendig eller uavhengig transportselskap som står for innførsel og ekspedisjon av sendinger til private varemottakere. Selvstendige og uavhengige transportselskap er foretak som har transporttilbud allment tilgjengelig. Tilbudet deres gjelder for lavverdisendinger fra virksomheter til private (B2P) eller fra private til private (P2P). Transporttilbudet kan ikke være begrenset til medlemmer eller til enkelte avsendere eller mottakere.

Vesentlig omfang

Foretaket må håndtere et vesentlig antall sendinger. Samlefortolling er ment for store transportselskaper der antallet lavverdisendinger er så høyt at ordinær deklarering er vanskelig å følge opp innenfor tidsfristene som gjelder. Antall årlige sendinger innenfor verdigrensene må være minimum 50 000 (jf. tollforskriften § 3-1-18 (2) e). I enkelttilfeller kan Tolletaten akseptere lavere årlig volum, dersom sterke grunner taler for det.

Varighet

Tillatelsen gjelder i inntil tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere to år etter Tolletatens nærmere vurdering, og med seks måneders prøveperiode for nye eller nyregistrerte foretak.

Endring, suspensjon og tilbakekall

Tolletaten kan, ved brudd eller mistanke om brudd på regelverket eller på de underliggende tillatelser (jf. tollforskriften § 4-13-3, jf. § 3-1-19), endre, suspendere eller tilbakekalle tillatelsen. Tolletaten kan også endre vilkårene i tillatelsen når det anses nødvendig for å oppnå tilfredsstillende prosedyrer og kvalitet på meldingsutvekslingen (jf. tollforskriften § 4-13-2 jf. § 4-13-3). Ved endring, tilbakekalling eller suspensjon skal det gis en rimelig frist, men i alvorlige tilfeller kan tilbakekall eller suspensjon skje umiddelbart.

Slik søker du

Foretak som tilfredsstiller vilkårene og som ønsker tillatelse til samlefortolling, må sende søknad til tollregionen der foretaket er registrert. Her må de beskrive rutiner og data-, regnskaps- og internkontrollsystemer. For at Tolletaten skal kunne gjøre en best mulig vurdering av foretaket, er det viktig at all nødvendig informasjon oppgis.

Foretaket bør oppnevne en særskilt kontaktperson for oppfølging av søknaden. Søknaden behandles først når all nødvendig informasjon er sendt Tolletaten.

Tolletaten vil vurdere om de formelle vilkårene i søknaden er oppfylt før det vurderes om foretaket tilfredsstiller de spesifikke vilkårene. Vurderingen skjer i samarbeid med søkeren og søkeren må vise sine systemer i praksis for Tolletaten. Det legges opp til en tett dialog mellom foretaket og Tolletaten. Mangel på evne og vilje til å skaffe riktig data til riktig tid kan være en indikator på at foretaket ikke har nødvendige orden og kontroll til å få tillatelsen.

Tillatelse gis med en seks måneders prøveperiode for nye eller nyregistrerte foretak, før den endelige tillatelsen gis. Endelig tillatelse løper i tre år, men den kan forlenges i ytterligere to år etter Tolletatens nærmere vurdering. Når tillatelsen utløper må den fornyes. Foretaket må være forberedt på at Tolletaten kan undersøke om vilkårene er oppfylt også mens tillatelsen gjelder.

Les mer om vilkår for å kunne søke her