– Behovet for transport er økende. Regjeringas manglende satsing på godstransport via bane og sjø gjør at lastebiler overtar en stadig større del av godstransporten i Norge, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet.

Fagforeningen organiserer rundt 160 000 ansatte innenfor et bredt spektrum av næringer og bransjer. Tidligere i år ble også Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) tilsluttet Fellesforbundet. Fagforeningslederen tror dette er en vinn-vinn-situasjon.

– Vi er et fellesskap som har utviklet seg over tid. Vi har mange ulike bransjer, men man skal lete lenge for å finne noen som passer bedre inn hos oss enn folka i transport.

– Handler om kampen for å overleve

Han mener denne næringen, i likhet med mange andre av næringer, er utsatt for sterk konkurranse fra utlandet og særlig fra Øst-Europa.

– Denne utviklingen har pågått i mange år og vi ser stadig styggere eksempler på sosial dumping og grov utnyttelse av utenlandske sjåfører. Pris er det eneste saliggjørende og presset på norske bedrifter øker stadig. For noen bedrifter handler det om kampen for å overleve.

Eggum trekker frem hvordan næringen selv har bidratt aktivt for å bedre forholdene, blant annet gjennom treparts bransjeprogram.

– Det er laget både informasjonskampanjer og veiledere og jeg vet også at det jobbes for å få etablert et register for utenlandske transportører som kjører kabotasje i Norge.

Manglende oppfølging fra myndighetene

Han er også klar på at allmenngjøringen som ble innført i næringen i 2015 ikke har hatt den effekten man har ønsket.

– Undersøkelser gjort av Arbeidstilsynet viser at 7 av 10 utenlandske sjåfører ikke får den allmenngjorte lønnen de har krav på. Så kan vi spørre – hvorfor blir ikke ordningen fulgt opp?

Eggum peker på flere viktige punkter her. Først og fremst handler det om kunnskap rundt allmenngjøring hos sjåførene. Ikke alle vet hva de har krav på. Samtidig mener han at risikoen for å bli tatt i dag er for lav, og at kontrollene derfor må øke i omfang.

– Statens ansvar blir å sørge for at kontrolletatene får de nødvendige ressurser til å gjøre den delen av jobben. Vi må også se på om regelverket er godt nok, her tenker jeg særlig på reglene om informasjons- og påseplikt ved allmengjøring.

– Allmenngjøring løser ikke alle problemer

Sistnevnte kan være en av årsakene til den åpenbare ansvarsfraskrivelsen man opplever hos enkelte transportkjøpere, som Eggum mener ikke er seg sitt ansvar bevisst.

– Vi kan sikkert bli bedre på å informere våre tillitsvalgte om innsynsretten de har for å sjekke at bedriften betaler allmenngjort lønn.

Men allmengjøring og kontroll av denne løser ikke alene problemet, mener Eggum.

– Til syvende og sist er det du og jeg som må ta ansvar. Når vi kjøper varer for tusenvis av kroner – hvorfor er vi da så opptatt av gratis frakt? Hvem betaler da lønna til sjåføren når jobben er «gratis»? Dette handler om holdninger – skal laveste pris være det viktigste elementet? Er vi villige til å betale en pris som sikrer gode lønns- og arbeidsforhold for alle?

Etterlyser tariffavtale

Han tror et initiativ som Fair Transport kan være riktig veg å gå. Eggum forteller at også NTF var en av initiativtakerne til å innføre et «kvalitetsstempel» for lastebilbedrifter, som fra deres side skulle innebære at bedriftene var bundet av tariffavtale, i tillegg til generell kvalitetssikring.

– Vi har fulgt Fair Transport-prosjektet helt fra starten. Det er prisverdig at NLF tar opp igjen tanken om å lage et kvalitetsstempel for seriøse transportbedrifter, men vi synes det er litt trist at NLF ikke har tatt inn kravet om tariffavtale som en selvsagt del av en slik kvalitetssikring.

Kan utgjøre en positiv forskjell

Eggum vil imidlertid understreke at Fellesforbundet støtter prosjektet.

– Flere av de tillitsvalgte og ansatte i NTF og YTF fulgte med på «oppstartsturneen» og fikk et godt inntrykk. Nå er det oppgradert og forbedret og vi tror dette kan utgjøre en forskjell i positiv retning. Det betinger selvsagt at bedriftene blir kontrollert, og her kan kanskje noen mene at det blir litt "bukken og havresekken". Men vi velger å tro at dette er en så viktig sak for NLF at de følger opp dette på en god måte.

Les også: «Vlantana Norge har svindlet sjåfører i en årrekke»