Totalt 14 aktører søkte økonomisk støtte for prosjekter som skal få transport av gods over på kjøl. Av disse har én fått tilsagn om penger til en ny norsk rute, og to aktører til ruter til utlandet. De har til sammen synliggjort at de vil overføre nærmere 1,4 millioner tonn gods til sjø i løpet av rutenes tre første driftsår, melder Kystverket i en pressemelding.

De tre selskapene er: 

  • Eureka Shipping Ltd., som får 41,6 millioner kroner til Nord-Norgelinjen, en ny linje mellom Bodø og Tromsø, som kan ta både containere og vogntog. Ruten korresponderer med Nordlandsbanen i Bodø.
  • Sea-Cargo Skips AS, som får tilsagn om tilskudd på 25,3 millioner kroner. De skal etablere en ny rute mellom Vestlandet og Świnoujście i Polen.
  • North Sea Container Line (NCL), som får tilsagn om tilskudd på 24,8 millioner kroner. Selskapet frakter fersk fisk, og skal opprette en ny rute mellom Stord og London og legge om to ruter til Rotterdam og Hamburg.

Nord-Norgelinjen

Prosjektet Nord-Norgelinjen til Eureka Shipping Ltd får i alt 41,6 millioner kroner til etablering og drift av en linje mellom Bodø og Tromsø, som kan ta både containere og vogntog. Ruten vil tilby tre ukentlige avganger via Lødingen og Harstad i begge retninger, og skal betjenes med et kombinert containerskip med egne kraner ombord. Oppstart av den nye ruten er 1. april 2021.

Eureka forventer at så mye som 600.000 tonn gods kan overføres fra veg til sjø i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved overføring av disse lastene utgjør omlag 50 millioner kroner.

– Ruten vil korrespondere med Nordlandsbanen i Bodø, og fungere som en forlengelse av denne til Tromsø. Det blir spennende å følge prosjektet, og hvordan markedet tar imot tilbudet. Vi håper vareeiere og andre aktører i transportmarkedet ser dette som fremtidsrettede og tidsriktige tilbud, sier Sven Martin Tønnessen i Kystverket.

Ny rute fra Vestlandet

Prosjektet Baltic Initiative går ut på å etablere en ny rute mellom Vestlandet og Świnoujście i Polen. Oppstart for den nye ruten er 1. januar 2021. Ruten skal betjenes med roro-skipet MV Bore Bay, og vil gå ukentlig via Haugesund, Tananger og Farsund.

Sea-Cargo forventer å kunne overføre 319 923 tonn gods i løpet av støtteperioden. Samfunnsnytten ved overføring er beregnet til 25,3 millioner kroner.

Fersk fisk fra Stord

Prosjektet Fersk fisk fra Sunnhordaland omfatter både etablering av en helt ny rute mellom Stord og London og omlegging av NCLs to ruter til Rotterdam og Hamburg. Fra 16. september 2020 har NCL fire direkte anløp fra Stord for transport av fersk fisk.

NCL forventer å kunne overføre 489 294 tonn gods i løpet av støtteperioden på tre år. Samfunnsnytten ved godsoverføringen er beregnet til 29,4 millioner kroner i perioden.

Statlig tilskuddsordning

– Jeg er glad for at det fortsatt er stor interesse for insentivordningen og at tilskudd fra ordningen kan bidra til at nye og spennende sjøtransporttilbud etableres, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Den statlige tilskuddsordningen, som administreres av Kystverket, har som mål å gi støtte til prosjekter som bidrar til målet om å overføre transport av gods til sjø – for løsninger som i dag benytter vegtransport. Det er en forutsetning for å få tilskudd at det nye tilbudet har en nytteeffekt for samfunnet i form av reduserte klimagassutslipp og andre skadekostnader ved at godset flyttes fra vei til sjø.

– Tilskuddet er en starthjelp som reduserer risikoen ved nyetablering. Målet vårt er at de nye sjøtransporttilbudene skal være levedyktige etter støtteperioden og dermed gi næringslivet langs kysten et enda bedre transporttilbud. I tillegg er det jo slik at sjøtransporten er den transportformen som gir lavest skadekostnader for samfunnet i form av blant annet ulykker, kø og klimagassutslipp, sier Hareide i en pressemelding fra Samferdselsdepartementet.

I revidert nasjonalbudsjett for 2020 ble bevilgningen økt med 25 millioner kroner, til totalt 75 millioner kroner. Regjeringen har foreslått å bevilge 31,6 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.

Les også: Nye drivhjulsdekk fra Continental spesielt utviklet for norsk vinterkjøring