– Norge er avhengig av lastebilen for å frakte fisk og sjømat til og fra fiskebruk langs kysten på tidvis trange og svingete veier. Da blir det fort slitasje på disse vegene. Vi ønsker å hjelpe fylkene med midler til å utbedre de fylkesvegene i Norge med størst behov, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide.

Målet med ordningen er å bedre framkommeligheten og øke konkurranseevnen for næringslivet, gjennom å stimulere til utbedring av fylkesveier som er særlig viktige for næringslivets transporter.

– Sjømatnæringen er en av Norges viktigste næringer. Vi må legge til rette for at fisken kommer raskt og trygt fra sjøen til matbordet. Derfor vil det være fylkesveger som er viktig for sjømat som prioriteres i år, sier Hareide.

Kartlagt behov

I forbindelse med Nasjonal transportplan kartla transportetatene hvilke strekninger som er viktige for næringslivets transporter. På bakgrunn av kartleggingen er det definert 18 veistrekninger som er aktuelle for tilskuddsordningen. Strekningene ligger i fylkene Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag Møre og Romsdal, Vestland og Rogaland.

Se oversikt over strekningene (pdf)

Det åpnes for at fylkeskommunene kan søke om tilskudd til tiltak utenfor avgrensningen dersom dette kan begrunnes i god måloppnåelse.

Les brevet der fylkeskommunene inviteres til å søke (pdf)

Oppfordrer fylkene til å søke

Statens vegvesen administrerer tilskuddsordningen, og sender nå ut invitasjoner til fylkene for å informere om muligheten til å søke om penger til fylkesveger som brukes mye av lastebilnæringen. Det er kun fylkeskommunen som kan søke om tilskudd.

– Fiske- og havbruksnæringene er i vekst, og blir blant de viktigste framtidsnæringene for Norge. Det er viktig å styrke transportårene for å få varene ut. Disse tilskuddsmidlene skal bidra til det, sier fungerende divisjonsdirektør for transport og samfunn i Statens vegvesen, Kjetil Strand.

Staten vil bidra med inntil 40 prosent av kostnadene for å utbedre vegene. Søknadsfristen for disse midlene er satt til 15. september. Fylkene kan søke på midler fra ordningen både for 2020 og 2021. Tilsagn for 2021 vil eventuelt bli gitt med forbehold om at Stortinget bevilger penger til ordningen også i statsbudsjettet for 2021.

Kriterier for tildeling

Tilskuddsmidlene tildeles etter følgende kriterier, der 2a til c veier tyngst:

1. Tungbilandel og ÅDT (årsdøgntrafikk) på aktuell vegstrekning

2. Konkrete forbedringer og betydningen av disse for næringen hvis det foreslåtte tiltaket gjennomføres

a. bedret regularitet (oppetid på vegnettet)

b. økt totalvekt og/eller aksellast

c. tidsbesparelse ved bedret fremkommelighet

d. tiltak som bedrer regularitet/fremkommelighet gjennom bruk av ny teknologi/ITS prioriteres

Les også:  MAN New Truck Generation setter sjåføren i fokus