Samfunnsøkonomisk analyse (SØA) og FAFO har på oppdrag fra Treparts bransjeprogram transport laget rapporten «Kartlegging av kjennetegn ved varebilsegmentet og konkurranseflaten mot øvrig godstransport på vei».

Ekstreme arbeidsforhold

Her trekker SØA frem at det er utfordringer knyttet til useriøsitet og kriminalitet i varebilsegmentet. Disse dreier seg blant annet om dårlige lønns- og arbeidsvilkår, utnyttelse av arbeidskraft, skatte- og avgiftsunndragelser, manglende sikring av last, overlast og bruk av biler som ikke oppfyller tekniske krav. Ifølge Arbeidstilsynet er det flest brudd knyttet til arbeidstidsordninger, arbeidsavtaler og kjøretøyet i varebilsegmentet.

I tillegg til å gjennomføre en grundig analyse av dagens konkurransesituasjon, finner man også eksempler på hvor ekstreme arbeidsforhold enkelte sjåfører blir utsatt for. I et utdrag fra en varebilsjåførs arbeidskontrakt står det følgende: «Du er ansatt inntil videre, til jeg finner en som er bedre enn deg».

Konkurranse mellom varebiler og lastebiler

– Treparts bransjeprogram transport gjennomgår nå rapporten og vil foreslå tiltak for å bedre arbeidsvilkår og utjevne uønskede konkurransebetingelser mellom det regulerte godsmarkedet og varebilsegmentet, sier leder for Treparts bransjeprogram transport, Kjell Haugen.  

I tillegg til å kartlegge kjennetegn ved varebilsegmentet, undersøkes det i hvilken grad og hvordan transport med varebil utfordrer konkurranseforhold og arbeidsmiljø i markedet for godstransport med kjøretøy med tillatt totalvekt på over 3,5 tonn.

Lov og regelverket som den regulerte godstransporten skal følge er på flere områder forskjellig fra regelverket som gjelder for varebiler under 3,5 tonn. Dette gir ulike rammebetingelser for virksomheter som opererer i til dels samme marked. Flere godstransportører opplever økende konkurranse fra varebilsegmentet, men det er særlig konkurranseflaten mellom seriøse og useriøse eller kriminelle virksomheter som oppleves som en utfordring i bransjen.

Ber om opprettelse av transportkrimgruppe

Rapporten kommer i kjølvannet av Vegvesenets krimenhets rapport som ble presentert for samferdselsministeren på sensommeren. Denne trekker frem mange av de samme forholdene ved varebilbransjen, men også for godstransport over 3,5 tonn. Der ble det bedt om opprettelsen av en tverretatlig transportkrimgruppe.

– Dette for å styrke kompetansen og øke kunnskapen om det som skjer på dette området, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Les også: – Betydelig kriminalitet i deler av transportnæringen