Disse pengene kommer i tillegg til de drifts- og vedlikeholdsprosjektene som allerede er prioritert. Statens vegvesen har med andre ord fått en gyllen mulighet til å ta fram de prosjektene som ikke nådde toppen av prioriteringslista i år. 

– Regjeringen kunne gravd ennå dypere i lommene

NLF setter sin lit til at Statens vegvesen har fordelt de ekstra midlene på en god måte, og bidrar til bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet i hele landet. 

– Dette er ett av mange tiltak som vil bidra til økt aktivitet, og det er bra at Stortinget ser behovet. Men jeg er ikke særlig imponert over størrelsen. I disse tider der milliardene renner ut og både anleggsbransjen og transportnæringen har masse ledig kapasitet, burde denne pakken vært mange ganger så stor, sa NLF-direktør Geir A. Mo  i en tidligere sak på lastebil.no om milliontilskudd til vegformål

Vegvesenet er klare med flere nye prosjekter og tiltak om mer penger skulle komme.

– Vi kan sette i verk mange nyttige prosjekter raskt. Det dreier seg om å ruste opp og ta vare på veikapitalen, sier direktør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo. 

Økt framkommelighet og trafikksikkerhet

Av de 500 millionene fordeles halvparten til økte bestillinger innenfor de eksisterende kontraktene, mens den andre halvparten lyses ut eller kjøpes over rammeavtaler. 

– I tillegg til fokus på geografi og sysselsetting, speiler fordelingen vårt fokus på tiltak som gir økt framkommelighet og trafikksikkerhet, sier Bjørn Laksforsmo. 

De 600 millioner koronakronene Statens vegvesen fikk ekstra i vår, fordeler seg slik:

 • asfaltering (100 millioner kroner)
 • utbedringer av bru, rekkverk og tunneler etter tilstandsvurderinger
 • trafikksikkerhetstiltak av sideterreng, fjellsikringer, skogrydding og rekkverk
 • etterslepsoppgaver som drenering, støyskjerming, elektro, belysning og rasteplasser

Fylkesvis fordeling

Under er den komplette fordelingen av ekstramidlene, med pengesum fordelt på fylkene (regionene i parantes).

Oslo, Viken og Innlandet (øst) bruker 187 millioner kroner til:

 • Asfaltering og vegmerking i Viken (25 mill. kr) og Innlandet (8 mill. kr)
 • Nytt radaranlegg Knutstugugrove i Lom
 • Rehabilitering av rekkverk i Viken, Oslo og Innlandet
 • Rehabilitering av støyskjermer i Viken, Oslo og Innlandet (bl.a. E134 Kongsberg og rv. 35 Åmot)
 • Utbedring E16 Hønefoss–Nes og rv. 2 ved Grue kirke
 • Forsterkning av rv. 3 nord for Atna, E6 Selsverket og E136 Lesja
 • Rassikring E6 Gudbrandsdalen
 • Rehabilitering og etablering av driftsbommer i Oslo og omheng
 • Flomsikring på rv. 7 i Flå 
 • Utbedring av stikkrenner på rv. 22 og rv. 35 i Åmot
 • Oppgradering toalettanlegg på E6 Dovreskogen og rv. 7 Haugastøl
 • Vegetasjonsrydding på E16, E18 og E6 i Oslo og Viken
 • Rehabilitering av viltgjerde på E16 Roa–Gardermoen 

Agder, Vestfold og Telemark (sør) bruker 78 millioner kroner til:

 • Asfaltering inkl. veioppmerking i Agder, Vestfold og Telemark (11 mill. kr)
 • Forarbeid før dekkelegging på rv. 9 Valle–Bykle
 • Fjellsikring etter inspeksjoner i Agder, Vestfold og Telemark, inkl. E18 Vestfold og Gjerstad og E134 Notodden
 • Rekkverk i Agder, Vestfold og Telemark på E134, rv. 9, rv. 41 og rv. 36
 • Skiltstyring, pumper, veglys, bommer, oppgradering av elektroinstallasjoner i Agder, Vestfold og Telemark 
 • Utbedring av sideterreng på E134 Lifjell og rv. Setesdalen, mest fokus på Agder
 • Kantforsterkning på E134 Tyrveli-Vågsli

Rogaland og Vestland (vest) bruker 130 millioner kroner til:

 • Asfaltering (22 mill. kr)
 • Oppgradering elektrisk anlegg og lys i rv. 15 Oppljostunnelen
 • Tunneltiltak på korte tunneler (>500 meter) på rv. 13 og E134
 • Skredsikring (nett) ved E16 Kluftafjelltunnelen

Møre og Romsdal og Trøndelag (midt) bruker 73 millioner kroner til:

 • Asfaltering (10 mill. kr) 
 • Oppgradering av tunnelbelysning (LED) i E6 Grillstadtunnelen (Trondheim), E39 og E6 på Sunnmøre og i Trøndelag 
 • Rekkverkstiltak på deler av riks- og europavegene
 • Stikkrenner m.m. på E14, E39 og E6 i begge fylker 
 • Utbedringstiltak i flere riksvegtunneler på Sunnmøre 
 • Trafikksikkerhetstiltak på E39 i Møre og Romsdal
 • Utvidet dekkelegging og forsterkning på riks- og europaveger i begge fylker
 • Oppretting setningsskader på fire E6-ramper i Steinkjer
 • Utbedring av signalanlegg i Kristiansund og Molde

Nordland, Troms og Finnmark (nord) bruker 132 millioner kroner til:

 • Asfaltering/utvidet dekkelegging på deler av hele riksveinettet (23 mill. kr)
 • Utskiftning av stikkrenner m.m. på deler av riksveinettet
 • Tunnelutbedring E10 Lofoten
 • Utskiftning av tunnelbelysning på Rv 94 og E69 i Finnmark
 • Plastring ved E10 Hamnøy
 • Utskiftning av telefarlige masser ved E6 Hemnes (Valla), E6 Bardu (Tune), E6 Måselv (Nordli) og E8 Ramfjorden
 • Utbedring av støyskjerm E6 Mo i Rana 
 • Ekstra rekkverkstiltak på deler av hele riksveinettet
 • Arbeider med toalettbyggene på hovedrasteplassene
 • Utskiftning av gamle veilysarmaturer til LED på deler av riksvegnettet
 • Rensk og sikring av skjæringer/sidefjell på deler av hele riksveinettet  

Se også Statens vegvesens komplette oversikt over asfaltering i år