Endringen i Forskrift om bruk av kjøretøy gjør at det nå er tillatt for 24-meter og modulvogntog å kjøre på tømmerbilvegnettet. Noe som kan bety store fordeler for transportører som både får og vil ta tak i mulighetene som ligger i dette.

Saken har vært mye omtalt det siste året, og med dette åpner det seg et større vegnett for bruk av høykapasitets-kjøretøy. Dette vil helt klart bidra til et behov for færre kjøretøy på vegen. Og når antall kjøretøy går ned, vil trafikksikkerheten bli bedre og miljøbelastningen fra tungtransporten betydelig redusert. Like viktig er det at rammebetingelsene for lastebileierne nå er klare, slik at de som har «sittet på gjerdet» kan iverksette sine planer om mer effektiv transport. 

Planene vil medføre høyere investeringer og øvrige kostnader, som det er viktig at bileierne tar med i beregningene for å sikre lønnsom drift.

Det har vært varierende interesse og engasjement fra fylkeskommunene i prosessen med å klarere hvilke veger som skal bli åpnet eller ikke, men resultatet foreligger nå i de nye veglistene, som er en del av forskriften.

Gå til de nye veglistene (Statens vegvesen)

Det er en rekke veger som var forventet åpnet, men dette har dessverre ikke skjedd.

Dette skyldes i hovedsak at fylkeskommunene behøver mer tid på å analysere gjeldende veger med tanke på trafikksikkerhet, fremkommelighet og belastning ved økte vekter/lengder. Etter at fylkene overtok ansvaret for fylkesvegene 1. januar i år, er det samferdselsansvarlig i hvert fylke som behandler de enkelte vegstrekningene tilhørende eget fylke. Det er derfor viktig å identifisere hvilke veger som må prioriteres, identifisere hva problemet består i, og iverksette tiltak snarest mulig.

Det er videre meget viktig at fylkeskommunene har dialog med nabofylkene, slik at man sikrer et helhetlig og sammenhengende vegnett.

NLF anbefaler å melde inn ønskede vegstrekninger til våre regionsansvarlige for koordinering og samlet dialog videre mot vegeierne.

 

Les også: Modulvogntog er vinn-vinn for næringen og miljøet