I forbindelse med at klassifisering av røde og gule land stadig endres, har vi opplevd økt pågang fra medlemsbedrifter som ønsker informasjon om gjeldende regelverk for sjåfører og innreisekarantene. Skiftende klassifisering av ulike land med fargekoder, påvirker ikke ordningen for yrkessjåfører.

Regjeringen har imidlertid sagt at de vil gjennomgå hele karanteregelverket, med mål om å gjøre det enklere og mer forståelig. Inntil videre er reglene uendret, og vi har ingen indikasjoner på at de kommer til å bli endret for yrkessjåfører. Det er i dag åpnet et testsenter på Svinesund, les mer om det under symptomer og testing.

Ikke karantene på jobb

Yrkessjåfører som krysser den norske grensen kan unntas karantene når de er på jobb, så fremt de ikke har symptomer eller har påvist direkte kontakt med en bekreftet smittet person. Selv om yrkessjåfører er unntatt karantene på jobb, skal bruken av unntaket avklares med virksomhetsledelsen.

De vanlige smittevernreglene er uansett gjeldende i alle situasjoner, og hyppig og god håndvask og minst én meters avstand er den viktigste grunnregelen.

Karantene på fritiden

På fritiden vil yrkessjåfører være omfattet av ordinær karanteneplikt. At du har karantene, medfører ikke at andre i husstanden har karantene.

Yrkessjåfører som driver landekryssende virksomhet, skal på fritiden – så langt det er mulig, unngå nærkontakt med andre som ikke er i samme husstand. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, og direkte fysisk kontakt.

Karantenen på fritiden innebærer altså at du ikke er forhindret å ha kontakt med andre, og du kan gjøre nødvendige ærend om du må, men det er strengere regler enn for dem som ikke har karantene. Merk at isolasjon er noe annet, og gjelder dem som er påvist syke av covid-19.

Hva det innebærer for sjåførene å forholde seg til karantenebestemmelsene i fritiden, kan du lese mer om på våre nettsider her.

Husk dokumentasjon

For å unngå utfordringer ved grensekryssing, anbefaler vi alle bedrifter å sørge for at sjåførene medbringer dokumentasjon på at de er ansatt i bedriften, slik at de kan framvise dette ved forespørsel. Pass ellers på å følge lokale regler, eksempelvis om munnbind.

På våre nettsider har vi lagt ut mal for skjema som kan benyttes som dokumentasjon, både på norsk og engelsk. I tillegg er det lurt å ha med kopi av arbeidskontrakt.

Vi minner om NLFs smittevernveileder for transporttjenester, som dere kan bruke for å innarbeide gode rutiner for å hindre smitte. Vi anbefaler å benytte den elektroniske versjonen og skjemaene, for å være sikker på at det alltid er siste oppdaterte versjon. Det er mulig å lage egne rutiner for smittevern som er strengere enn myndighetenes anbefalinger. Ha respekt for de rutinene som er på stedet.

Symptomer og testing

De vanligste symptomene ved covid-19 likner luftveisinfeksjoner som forkjølelse og influensa. Mistenker du at du er smittet, bør du la deg teste. I dag er det opprettet et testsenter på Svinesund. De som kommer reisende fra utlandet, vil få tilbud om å teste seg mot covid-19 gratis. Testing er frivillig. Antakelig blir det fjorten slike testsentre på grenseoverganger i Norge, opplyser Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle som har nyoppståtte luftveisymptomer som ikke har en kjent årsak, skal holde seg hjemme til symptomene er borte. Myndighetene anbefaler at man tester seg og holder seg hjemme til prøvesvar foreligger og symptomene er borte.

Myndighetenes karanteneregler i detalj

Regjeringen har laget svar til  ofte stilte spørsmål om karantene. Om arbeidsreisende fra land/områder med forhøyet smitte i EØS-Schengen-området står følgende per dags dato:

  • For arbeidsreisende som ankommer fra land med forhøyet smitte vil det i utgangspunktet være 10 dagers innreisekarantene eller testing for Covid-19. Det kreves to tester etter ankomst til Norge med minimum 48 timers mellomrom. Test to kan tidligst tas dag fem og senest åtte dager etter ankomst. Frem til første negative test foreligger, skal personen ha karanteneplikt. Dersom første test er negativ, kan personen arbeide i Norge uten hinder av karanteneplikt, men på fritiden skal personen være i karantene.
  • Det er likevel et unntak for personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner eller ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport. Disse er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Disse personene skal så langt som mulig, unngå nærkontakt med andre som ikke er samme husstand. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, direkte fysisk kontakt eller direkte kontakt med sekreter fra andre personer. På fritiden vil personene være omfattet av karanteneplikten. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen.

Les også: Slik vasker du hendene riktig