EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har gitt Norge tillatelse til å gi midlertidig unntak fra enkelte regler om kjøre- og hviletider for sjåfører av kjøretøy som brukes til transport av lam til slakterier. 

Unntaket er som følger:

  • Unntaket gjelder ikke forskrift om arbeidstid for sjåfører.
  • Daglig kjøretid kan utvides inntil ti timer inntil fire ganger i uka.
  • Maksimal ukentlig kjøretid skal ikke overstige 58 timer, og skal ikke resultere i at maksimal tillatt ukentlig arbeidstid overstiges.
  • Total kjøretid to påfølgende uker skal ikke overstige 94 timer.
  • Etter en kjøretid på fem timer, skal sjåføren ta en uforstyrret pause på minst 15 minutter, etterfulgt av en pause på minst 30 minutter etter en ytterligere kjøretid på tre timer.
  • En sjåfør kan ha maksimalt fem reduserte daglige hvileperioder mellom to ukentlige hvileperioder, og
  • i fire påfølgende uker skal en fører ha minst to regulære ukentlige hvileperioder og to reduserte ukentlige hvileperioder på minst 24 timer. Reduksjonen skal kompenseres med en tilsvarende periode med hvile tatt samlet før slutten av den fjerde uke i perioden.

Unntaket gjelder fra 30. september til 1. november 2020, og gjelder alle sjåfører som opererer i Norge, uansett nasjonalitet.

Statens vegvesen har søkt om unntaket for å begrense den negative virkningen koronapandemien har på forsyningskjeder, og sikre sesongslakting av lam under virusutbruddet. ESA mener det midlertidige unntaket er forenelig med formålet bak kjøre- og hviletidsbestemmelsene om å sikre arbeidsforholdene for sjåførene og trafikksikkerheten generelt. 
 

Unntaket gjengitt i tabell

Bestemmelse K&H 561/2006 Unntak 30.9.–01.11.20
Daglig kjøretid
Art. 6 (1)
9 timer (2 ganger i uka 10 timer) 9 timer (4 ganger i uka 10 timer)
Kjøretid 1 uke
Art. 6(2)
56 timer 58 timer
Kjøretid 2 uker
Art. 6(3)
90 timer 94 timer 
Pauser
Art. 7
45 min. (15+30) Etter 5 timer kjøring skal det tas en pause på minst 15 minutter.
Etter ytterligere 3 timer kjøring skal det tas en pause på minst 30 minutter.
Døgnhvile
Art. 8 (2)
11 timer
(3 ganger i uka 9 timer)
11 timer
(5 ganger i uka 9 timer)
Ukehvile
Art. 8 (6)

I løpet av en periode på to på hverandre følgende uker skal en fører ta minst:

  • to normale ukehviler, eller
  • en normal ukehvil og en redusert ukehvil på minst 24 timer.

Reduksjonen skal imidlertid kompenseres med en tilsvarende hvileperiode, som skal tas samlet innen utløpet av den tredje uken som følger etter den aktuelle uka.En ukehvil skal påbegynnes senest etter avslutningen av seks 24-timersperioder, regnet fra slutten av forrige ukehvil.

I løpet av en periode på fire på hverandre følgende uker skal en fører ta minst:

  • to normale ukehviler og to reduserte ukehviler på minst  24 timer.

Reduksjonen skal imidlertid kompenseres med en tilsvarende hvileperiode, som skal tas samlet innen utløpet av den fjerde uka i perioden.En ukehvil skal påbegynnes senest etter avslutningen av seks 24-timersperioder, regnet fra slutten av forrige ukehvil.

 

Se vedtaket fra ESA

 

Les også: SHT - sjekk tilstanden på slanger i bremsesystemet