Drift og vedlikehold av vegnettet er en av de viktigste samfunnsfunksjonene, og er fundamentalt for å holde transportnæringen i gang. Koronakrisen har understreket betydningen av dette på en helt ny måte.

Stortingets «Krisepakke 3» på 600 millioner setter fart på nye oppdrag og tiltak innen drift og vedlikehold av vegnettet. Vegvesenet ruller nå i løpet av kort tid ut de første oppdragene. Dette er også gode nyheter for anleggsbransjen. Statens vegvesen er klare.

– Dette vil raskt bidra til å få flere hender i arbeid. Spesielt innen vårt område går det fort fra bevilgning til første spadestikk, sier Statens vegvesens direktør for drift og vedlikehold, Bjørn Laksforsmo.

Detaljene snart på plass

Vegvesenet er allerede godt i gang med prioriteringen på viktige tiltak som er utsatt på grunn av manglende bevilgninger. 

– Våre tiltak vil øke fremkommeligheten og trafikksikkerheten på vegene. Ekstrabevilgningen vil gi oss muligheten til tiltak på blant annet asfalt, rekkverk, skredsikring, elektroarbeid, kantsikring og bruer. De detaljerte listene er ikke klare ennå, men det jobbes med å få de på plass med det første, sier Laksforsmo. 

Tiltakene settes raskt i gang

Statens vegvesen har allerede lyst ut på opprinnelig tildeling innen drift og vedlikehold. Hittil i år er det snakk om 50 ulike kontrakter, av disse er 30 asfaltkontrakter på riksveg. I tillegg kommer arbeid med tunneldrift, bruvedlikehold og rekkverk. Flere mindre oppdrag, som trafikksikkerhetstiltak og gang- og sykkelveger er også utlyst. Driftskontrakter for 2021 blir lyst ut i markedet fra oktober og ut året.  

– Dette arbeidet er vi også i startgropa med. Vi er med andre ord i full drift og skal sammen med våre partnere på leverandørsiden sørge for at riksvegene er framkommelige og trygge og bidra til økt aktivitet i disse koronatider, sier Laksforsmo. 

En start, men ikke nok

Geir A. Mo, administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund (NLF), mener staten kunne gravd ennå dypere i lommene.

– Dette er et av mange tiltak som vil bidra til økt aktivitet, og det er bra at Stortinget ser behovet. Men jeg er ikke særlig imponert over størrelsen. I disse tider der milliardene renner ut og både anleggsbransjen og transportnæringen har masse ledig kapasitet burde denne pakken vært mange ganger så stor, sier Mo.  

– Behovet er enormt, så vi satser på at det kommer flere «pakker». Nødvendig tiltak for rassikring på riks- og fylkesveger alene, er av nasjonal rassikringsgruppe anslått til over 50 milliarder. Det burde vi tatt oss råd til nå, avslutter NLF-direktøren.

Klar over betydning for samfunnet 

Et godt og sikkert vegnett har aldri vært viktigere, noe Laksforsmo understreker.

– Vi er avhengige av trygge og framkommelige veger. Varer skal fraktes, ambulanser og andre nødetater skal fram, offentlig transport må fungere og vanlige folk skal ha muligheten til å forflytte seg, selv om samfunnet er sterkt preget av koronasituasjonen. Dette er Statens vegvesens hovedfokus nå. Vi skal legge til rette for at entreprenørene får gjøre jobben sin slik at vegene blir brøytet og annet vedlikehold blir opprettholdt, avslutter Bjørn Laksforsmo.