I 2019 hadde vi rekordfå trafikkdrepte i ulykker med vogntog. Likevel er det mye som tyder på at den ytterligere reduksjonen som er påkrevd for å nå nullvisjonen vil være svært utfordrende å oppnå, med mindre det gjøres målrettede grep i hver enkelt transportbedrift.

For å gjøre dette, er det nødvendig å innhente mest mulig kunnskap om de ulykkene som oppstår. I Norge er det i all hovedsak tre aktører som samler inn, analyserer og trekker konklusjoner på bakgrunn av data innsamlet fra ulykker: Statens vegvesens ulykkeundersøkelse og -analysegruppe, (UAG), Statens havarikommisjon for transport (SHT) og Transportøkonomisk institutt (TØI).

Hvilke konsekvenser har dårlige rammevilkår for trafikksikkerheten?

Under konferansen Mobilitet 2020 4.-5. februar har NLF ansvaret for gjennomføringen av en sesjon med tittel «Sikkerhet på vegene». Her vil alle de tre aktørene samles for å drøfte de bakenforliggende årsakene ved ulykker, og hvilke tiltak en bør iverksette for å redusere omfanget, både på makro- og mikronivå.

Det vil blant annet bli lagt frem foreløpige funn fra en pågående temaundersøkelse fra SHT, som tar for seg fire alvorlige ulykker med vogntog med utgangspunkt i de bakenforliggene rammevilkårene og gjeldende praksis ved bestilling av godstransportoppdrag. Målet er å finne forbedrings- og læringspunkter som kan øke trafikksikkerhetsfokus også ved bestilling av transportoppdrag.

For mer informasjon og påmelding, klikk her