Resultatet er anbefalt av begge parter, og svarfrist for uravstemming er satt til 13. november 2020. Sier et flertall i Fellesforbundet (FF) og Yrkestrafikkforbundet (YTF) ja, vil resultatene under bli gjeldende.

Lønnsøkningene i år skjer i to etapper, med virkning fra 1. april og 1. oktober 2020.

Månedslønn (distribusjon/nærtransport)

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020.

Det gis et godsbransjetillegg til alle på kr 1,50 per time fra 1. april 2020.

Minstelønnssatser for sjåfører distribusjon/nærtransport gjeldende fra 1. april 2020

  • 0–3 år: kr 29.005,85 per måned (kr 177,95 per time)
  • 3–6 år: kr 29.331,85 per måned (kr 179,95 per time)
  • 6 + år: kr 29.657,85 per måned (kr 181,95 per time)

Minstelønnssatsene for sjåfører distribusjon/nærtransport økes slik med virkning fra 1. oktober 2020

  • 0–3 år: kr 29.706,75 per måned (kr 182,25 per time)
  • 3–6 år: kr 30.032,75 per måned (kr 184,25 per time)
  • 6 + år: kr 30.358,75 per måned (kr 186,25 per time)

Satsene inkluderer det generelle tillegget. 

Produktiv tid (langtransport)

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020.

Det gis et godsbransjetillegg til alle på kr 1,50 per time fra 1. april 2020.

Sats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til kr 111,11 per time med virkning fra 1. april 2020.

Sats for produktiv tid for langtransportsjåfører heves til kr 115,41 per time med virkning fra 1. oktober 2020.

Satsene inkluderer det generelle tillegget.

Passiv tid (langtransport)

Ny ordlyd i § 8.3 skal lyde som følger, med virkning fra 1. april 2020:

"Passiv tid lønnes med 43 % av satsen for produktiv tid."

Partene er enige om at det gjøres ingen omregning i mellomoppgjøret 2021.

Lønnstabeller (verksted og renhold)

Det gis et generelt tillegg til alle på kr 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020.

Det gis et godsbransjetillegg til alle på kr 1,50 per time fra 1. april 2020.

Satsene for verkstedarbeidere, hjelpearbeidere, vaskere og renholdspersonell innvendig renhold (slik de var per 01.04.2019) heves med kr 6,30 per time med virkning fra 1. oktober 2020, inkludert det generelle tillegget.

Overtid – matpenger

Matpengesatsen økes til kr 90 med virkning fra 1. april 2020.

Ikrafttreden og varighet

Overenskomsten gjelder fra 1. april 2020 til 31. mars 2022 og videre 1 – ett – år av gangen, hvis ikke en av partene sier den opp skriftlig med 2 – to – måneders varsel.

Kommende utvalgsarbeid

Det vil bli nedsatt to partsutvalg, et for kompetanse og et for langtransport.

  

Modernisert og forenklet tariffavtale

Godsoverenskomsten 2020–2022 er betydelig enklere å finne fram i og forstå enn den foregående avtalen.  Avtaleteksten er «krympet» med nærmere åtte sider. To bilag er også innarbeidet i selve avtaleteksten.

Sist, men ikke minst, refererer nå alle henvisningene til arbeidsmiljøloven til den nåværende utgaven, med ett unntak.

Disse forenklingene har ikke kommet av seg selv, men er resultatet at et omfattende og grundig arbeid fra representanter for tariffpartnerne, NLF og NHO på arbeidsgiversiden og Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet på arbeidstakersiden.  Fra NLF har Einar Løndal, leder av vårt tariffutvalg, vært med i dette arbeidet.

Kravet om forenkling av vår tariffavtale er en gammel sak, med røtter tilbake til i alle fall 2012. I forbindelse med tariffoppgjøret i 2018 vedtok partene å sette ned et Moderniseringsutvalg. De klippet rett og slett fra hverandre hele den daværende avtalen, fjernet «dobbeltgjengere» og omredigerte avtaleteksten. Det hører også med til historien at tariffutvalgene til alle de fire organisasjonene møttes i mai 2019 gjennomgikk og sluttet seg til endringsforslagene.

Forhandlingsløsningen er publisert på Riksmeklerens nettsider:

2020-028: Godsbilavtalen
2020-027: Transportoverenskomsten
2020-025: Overenskomst for godstransport
2020-024: Overenskomst for Transportselskaper i Norge

Les også:  Kreiss-leir hos Mowi - sjømatgigant nekter å svare