Forslaget innebærer at bedriften får et kontanttilskudd per ansatt som tas tilbake fra permittering, slik at folk kommer raskere tilbake i jobb. 

– Noe av det viktigste vi kan gjøre nå, er å få ned køen av arbeidsledige og permitterte. Å komme raskt tilbake i jobb betyr mye for den det gjelder og er avgjørende for norsk økonomi fremover. Norge er et samfunn med gode velferdsordninger og små forskjeller, det skal vi fortsatt være etter denne krisen. Det krever at flest mulig får mulighet til å bidra med det de kan, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding

Hvem gjelder det for?

Alle foretak med næringsvirksomhet som har omsetning, kan søke om støtte.

Ordningen vil gjelde for alle ansatte som tas tilbake fra permittering ved inngangen til juli og august, forutsatt at den ansatte:

  • ble permittert fra bedriften som søker støtte
  • tas tilbake i minst like høy stillingsbrøk som før permitteringen
  • var registrert hos NAV som helt eller delvis permittert per 28. mai 2020, det vil si før ordningen ble lansert 

Personer det søkes støtte for, kan ikke permitteres på ny i støtteperioden, og virksomheten kan heller ikke permittere andre ansatte i perioden.

Hvordan beregnes støtten?

Kontanttilskuddet til bedriften beregnes ut fra omsetningsfall sammenlignet med samme måned i 2019:

  • Bedrifter med minst 30 prosent omsetningsfall får støtte på 15 000 kroner per person som er tatt tilbake.
  • Bedrifter med mindre enn 30 prosent omsetningsfall får avkortet støtten i forhold til omsetningsfallet.
  • Det gis ikke støtte for omsetningsfall under enn 10 prosent.

Omsetningsfall mindre enn 30 prosent får avkortet støtten etter følgende modell: Støttebeløp i kr per person = (omsetningsfall i prosent - 10 prosentenheter) x 75 000.

I tillegg kan stiftelser og frivillige organisasjoner med permitterte ansatte søke. Fordi det ikke er mulig for alle disse å beregne omsetningsfall, settes støtten til 10 000 kroner per ansatt per måned. 

Støttebeløpene vil bli justert etter den ansattes stillings- og permitteringsbrøk.

Bedrifter som permitter sine ansatte på ny i løpet av ordningens levetid, vil ikke være støtteberettiget.

Når kan dere søke?

Søknadsportalen skal være klar i løpet av september. Bedriftene vil da kunne søke om støtte for juli og august samlet. Den helautomatiserte løsningen skal sikre utbetaling kort tid etter at søknaden er godkjent. Skatteetaten skal forvalte ordningen. 

Bedriftenes mottatte støttebeløp vil være åpent tilgjengelige og søkbare på nett for alle interesserte, tilsvarende som for kompensasjonsordningen.

– Det er viktig å unngå at folk blir stående for lenge utenfor arbeidslivet, for da er det vanskelig å komme inn igjen. Lønnsstøtten skal bidra til at bedrifter tør å ta inn permitterte selv om sommeren er usikker, sier finansministeren.

Er en midlertidig ordning

Finansdepartementet vil utforme lønnsstøtten med sikte på å få flest mulig tilbake i jobb. Nærmere regler blir lagt fram i en egen lovproposisjon om kort tid, basert på at det skal være lett å forstå og bruke ordningen.

Regjeringen har vurdert ulike modeller, blant annet basert på innspill fra LO, NHO og en ekspertgruppe ledet av professor Steinar Holden. Eventuelle nye ordninger blir vurdert i løpet av høsten. 

Regjeringen sier dette er en midlertidig ordning, og er opptatt av at bedrifter ikke blir avhengige av statlige støtteordninger, selv om de blir påvirket av langvarige smitteverntiltak eller mer strukturelle endringer.

– Norsk økonomi må fortsette å fornye seg. Det er viktig at de tiltakene vi iverksetter for å avhjelpe krisen, ikke bremser den utviklingen. Fornyelsen må skje i privat næringsliv. Vi politikere kan ikke peke ut morgendagens vinnere, men vi kan bidra til at norsk næringslivet er så konkurransedyktig, mangfoldig og robust som mulig, sier næringsminister Iselin Nybø (V) i samme pressemelding.

Nye forslag lagt fram (oppdatert 29.5.20 kl. 12.20):

Regjeringen foreslår å øke antall dager med lønnsplikt for arbeidsgiver fra to til ti dager for nye permitteringer fra 1. september. Samtidig foreslår regjeringen å avvikle den ekstraordinære lønnskompensasjonsordningen for nye permitterte.