Miljøfartsgrense innebærer at farten settes ned fra 80 eller 70 km/t til 60 km/t. Søndag 1. november vil farten bli redusert på følgende vegstrekninger:

  • Rv. 4 Trondheimsveien mellom Sinsen og Grorud
  • Rv. 163 Østre Aker vei mellom Økern og Stovner
  • Rv. 150 Ring 3 mellom Ryen og Granfosstunnelen
  • E18 mellom Hjortnes og Lysaker (kun hverdager kl. 06.00–22.00)

Miljøfartsgrensen vil gjelde til andre helg etter påske, etter at vårrengjøringen er gjennomført.

20 prosent mindre svevestøv

Statens vegvesen opplyser at det foreligger flere studier fra ulike institutt fra både Norge, Sverige og Finland som viser at dette gir effekt, og at tiltaket gir en positiv samfunnsøkonomisk nytteverdi.

– Dersom alle bilførere senker farten til 60 km/t på vegene omfattet av ordningen, vil det bidra til å redusere konsentrasjonen av svevestøv med hele 20 prosent. Vi ønsker derfor å sette ned fartsgrensen for å redusere helsebelastningen for Oslos befolkning. Spesielt de som opplever helseplager forårsaket av vegstøv og bor langs de aktuelle veiene vil dra nytte av miljøfartsgrensen, sier rådgiver for klima og lokal luftkvalitet, Per Fjeldal, i Statens vegvesen.

Ny forsøksordning

Fra midten av januar vil Statens vegvesen gjennomføre en forsøksordning med redusert fartsgrense bare på dager hvor det er fare for dårlig luftkvalitet. Strekningene hvor dette skal testes ut, er:

  • Ring 3 Ullevål–Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes–Lysaker

Strekningene er valgt ut som prøvestrekninger siden de har et sammenhengende system for elektroniske fartsgrenseskilt som kan styres fra Vegtrafikksentralen (VTS).

– For å kunne analysere dette i ettertid må vi gjennomføre forsøket bare på noen utvalgte forsøksstrekninger, mens de resterende vegene skal ha ordinær miljøfartsgrense på 60 km/t hele sesongen. Da har vi data både fra forsøket og data fra referansestrekningene, sier Tor Eriksen, senioringeniør i Statens vegvesen.

Forsøket gjennomføres etter en bestilling fra Samferdselsdepartementet.

Miljøfartsgrense er ett av flere tiltak

Statens vegvesen kan vedta reduserte fartsgrenser på det statlige vegnettet som følge av overskridelser eller fare for overskridelser av grenseverdien for svevestøv i forurensningsforskriften kapittel 7. Tiltaket er hjemlet i  vegtrafikkloven §6 tredje ledd

Miljøfartsgrensen er ett av flere tiltak for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Rengjøring av veibane og sideareal, støvdemping ved bruk av magnesiumklorid og kommunens piggdekkavgift er andre virkemidler som brukes.

Les mer om klima på Statens vegvesens nettsider

 
Les også: Samarbeider for en grønnere fremtid